Thống kê chất lượng đầu năm học 2017-2018


Thống kê chất lượng đầu năm năm học 2017-2018

 

 

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

KS đầu năm

324

314

96.9

10

3.08

4

1.2

300

92.6

24

7.4

 

 

Học kỳ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL cuối năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                          Lưu Ngọc Nhung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu