Thông báo chương trình công tác tháng 4


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

 

Số: 41/TB-MNSC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                      Mạo Khê, ngày 07 tháng 04 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 04/2023

            I. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục công tác tuyển sinh, chiêu sinh trẻ đến trường đến lớp. Đảm bảo công tác phổ cập giáo dục, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Duy trì công tác chuyên môn dạy và học.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, công tác chuyên môn của tổ, nhóm, lớp

- Duy trì, ổn định nề nếp học tập và các hoạt động dạy và học các nhóm lớp.

- Hội thi "Bé với an toàn giao thông" năm học 2022-2023.

II. Nội dung cụ thể

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

1

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 03, triển khai công tác tháng 4/2023.

Ngày 08/04/2023

-  CBGVNV nhà trường

 

2

Duy trì hoạt động dạy và học tại các lớp

Trong tháng

- CBGVNV

- Nhà trường thường xuyên kiểm tra, dự giờ về nề nếp dạy và học tại các lớp.

3

Hội thi "Bé với an toàn giao thông" năm học 2022-2023

- Ngày 21/4/2023

- CBGVNV nhà trường.

- Phụ huynh, học sinh

 

 

4

Kiểm tra nội bộ lớp NT D2

- Ngày 27/4

 

- BGH

- Các thành viên trong đoàn kiểm tra

 

 

 

5

Sinh hoạt chuyên môn theo Nghiên cứu bài học

- Đ/c: Trương Liên, Lan Hương

 - Ngày 28/4

- Tổ CM1, CM 2

- Đ/c Liên, Hương

- CBGVNV toàn trường

 

 

Ngoài lịch công tác trên BGH nhà trường, các bộ phận chuyên môn sẽ thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên và nhà trường, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại các nhóm lớp trong toàn trường

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên ( t/h)

- Các lớp, phụ huynh học sinh.

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

   Phạm Thị Phương Thảo

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu