Đội ngũ giáo viên


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2011 - 2012
STT Họ và Tên Ngày, tháng
,năm sinh
Năm vào ngành Trình độ CM Chức vụ Ghi chú
TC ĐH khác
1 Nguyễn Thị Bẩy 22/09/1973 1/9/1990     x   HT  
2 Bùi Thị Lan 25/09/1966 1/8/1991     x   P.HT  
3 Dương Thị Tâm 16/04/1972 19/01/1994     x   P.HT  
4 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/06/1981 1/8/2003     x   P.HT  
5 Lê Thị Hồng 18/08/1981 8/1/2004   x     GV  
6 Trần Thị Lan Hương 14/10/1968 9/5/2011 x       GV  
7 Vũ Thị Hằng 3/10/1968 8/1/1999     x   GV  
8 Trương Thị Hồng Liên 6/1/1974 1/11/2001 x       GV  
9 Đào Thị Phương 15/05/1980 15/08/2004   x     GV  
10 Nguyễn Thị Bích Liên 25/04/1968 2/2/1992 x       GV  
11 Nguyễn Ngọc Anh 2/8/1991 1/12/2011 x       GV  
12 Trần Thị Tuyền 11/8/1990 16/08/2010 x       GV  
13 Thân Thị Thảo 10/8/1986 1/10/2011 x       GV  
14 Tống Kim Hoa 1/1/1964 1/6/2001 x       GV  
15 Hoàng Thị Thu 25/02/1985 24/08/2011 x       GV  
16 Phạm Thị Phương 29/11/1983 22/09/2009 x       GV  
17 Tô Thị Hoài 23/11/1986 8/1/2008   x     GV  
18 Nguyễn Thị Kim Tuyết 2/1/1985 16/03/2010 x       GV  
19 Vũ Thị Kim Thương 7/5/1988 13/04/2009         GV  
20 Trần Thị Hường 15/01/1959 1/1/2002 x       GV  
21 Nguyễn Thị Vi 20/10/1979 8/1/2010 x       GV  
22 Đoàn Thị Minh Loan 5/11/1959 6/1/1977 x       GV  
23 Phong Thị Yến 14/09/1981 16/12/2009 x       GV  
24 Đỗ Thị Tuất 19/08/1959 9/1/1976 x       GV  
25 Nguyễn Thị Duyên 14/01/1985 1/4/2009 x       VT  
26 Nguyễn Thị Vân 6/11/1977 9/1/2009 x       Cấp dưỡng  
28 Lê Thị Kiều Loan 14/02/1987 12/4/2010 x       Cấp dưỡng  
29 Trịnh Thị Nhẫn 4/8/1986 1/10/2006 x       KT  
30 Lê Thị Thúy Ân 12/2/1985 14/04/2010 x       YTHĐ  
31 Đoàn Thị Hương Giang 27/05/1986 1/4/2009     x   HC  
32 Lê Thị Hợi 15/10/1983 6/3/2012 x       Cấp dưỡng  
                   
        HIỆU TRƯỞNG
                   
          Nguyễn Thị Bẩy