Danh sách phân công nhiệm vụ CBGVNV năm học 2019- 2020


STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH TRÌNH ĐỘ NHIỆM VỤ GHI CHÚ
1 Phạm Thị Phương Thảo 05/04/1983 ĐH GDMN Hiệu trưởng  
2 Nguyễn Thị Thanh Hải 28/06/1967  ĐHGDMN Phó hiệu trưởng  
3 Đặng Thị Giang 18/07/1975 ĐHMN Phó hiệu trưởng  
4 Vũ Thị Hằng 10/03/968 ĐH GDMN GVCN NT D1  
5 Nguyễn Thị Thúy 20/08/1990 ĐH GDMN GVCN NT D1  
6 Nguyễn Thị Huyên 27/05/1982 ĐH GDMN GVCN NT D2  
7 Nguyễn Thị Bích Liên 25/04/1968 TC GDMN GVCN NT D2  
8 Trần Thị Lan Hương 14/10/1968 TC GDMN GVCN NT D2  
9 Vũ Thị Kim Thương 07/05/1988 ĐH GDMN GVCN 3- 4 tuổi A1  
10 Vũ Thị Vân Anh 29/08/1987 TC GDMN GVCN 3- 4 tuổi A1  
11 Ty Thị Ba 18/07/1987 ĐH GDMN GVCN 3- 4 tuổi A2  
12 Nguyễn Thị Thoan 10/04/1991 ĐH GDMN GVCN 3- 4 tuổi A2  
13 Phạm Thị Phương  29/11/1983 ĐH GDMN GVCN 3- 4 tuổi A2  
14 Phạm Thị Lành 05/07/1983 ĐH GDMN GVCN 4- 5 tuổi B1 CTCĐ
15 Hoàng Thị Thu 25/02/1985 ĐH GDMN GVCN 4- 5 tuổi B1  
16 Đào Thu Phương 15/05/1980 ĐH GDMN GVCN 4- 5 tuổi B2 TTCM 2
17 Nguyễn Thị Thanh Huyền 02/01/1992 ĐH GDMN GVCN 4- 5 tuổi B2  
18 Nguyễn Thị Vi 20/10/1979 ĐH GDMN GVCN 4- 5 tuổi B3  
19 Phạm Thị Thắm 25/06/1979 ĐH GDMN GVCN 4- 5 tuổi B3 TPCM 1
20 Nguyễn Thị Kim Tuyết 02/01/1985 ĐH GDMN GVCN 5- 6 tuổi C1 TPCM 2
21 Trương Thị Hồng Liên 06/01/1974 ĐH GDMN GVCN 5- 6 tuổi C2  
22 Thân Thị Thu Thảo 10/08/1986 ĐH GDMN GVCN 5- 6 tuổi C2  
23 Nguyễn Thị Thúy Liên 08/11/1989 ĐH GDMN GVCN 5- 6 tuổi C3 BT chi đoàn
24 Lê Thị Hồng 28/08/1981 ĐH GDMN GVCN 5- 6 tuổi C3 TTCM1
25 Tô Thị Hoài 23/11/1986 ĐH GDMN GVCN 5- 6 tuổi C3  
26 Nguyễn Thị Duyên 02/11/1983 TC điều dưỡng NV y tế  
27 Hoàng Thị Xuân Thúy    ĐH KT NV kế toán  
      Mạo Khê, ngày 15 tháng 10 năm 2019    
        HIỆU TRƯỞNG  
           
        ( Đã ký)  
           
           
        Phạm Thị Phương Thảo  
           


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu