THÔNG BÁO Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2023 của trường Mầm non Sơn Ca


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN SƠN CA

Số: 39/TB-MNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                               Mạo Khê, ngày 03 tháng 4 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán  thu - chi ngân sách

Quý I năm 2023 của trường Mầm non Sơn Ca

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ Thông tư  90/2018/TT-BTC, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "Về việc Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2023".

Căn cứ vào tình hình thực hiện dự toán thu - chi  ngân sách quý I năm 2023 của trường Mầm non Sơn Ca.

Nhà trường thông báo công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2023  Kèm theo biểu mẫu số 03 ngày 03/04/2023 đính kèm).

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở cơ quan và đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Địa điểm niêm yết:

+ Bảng tin trường Mầm non Sơn Ca

+ Địa chỉ trang điện tử: mnsonca.dongtrieu.edu.vn

 

 Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Hội đồng trường;

- Lưu: VT, KT.          

                                                                                 

 

                                                                                         Phạm Thị Phương Thảo

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu