Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 công khai Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ ngân sách năm 2023


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN SƠN CA

                         Số:  03/QĐ-MNSC

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

                                           Mạo Khê, ngày 06 tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023

Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ ngân sách năm 2023

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ Thông tư  90/2018/TT-BTC, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "về việc Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2023".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm  2023 của Trường Mầm Non Sơn Ca. Nguồn thực hiện tự chủ ngân sách năm 2023 của Trường Mầm Non Sơn Ca (theo biểu mẫu 02 ngày 06 tháng 01 năm 2023).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Bộ phận hành chính kế toán và các bộ phận có liên quan thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng TCKH ;

- Phòng GD&ĐT;

- Hội đồng trường;                                                                                                ( Đã ký)

- Lưu: VT.                                                                                                  

                                                                                                                  Phạm Thị Phương Thảo


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu