LỊCH TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5/2020


       PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TR     TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 30/TB- MNSC

 

                                                  Mạo Khê, ngày 29 tháng 04 năm 2020

LỊCH TRỰC NGHỈ LỄ NGÀY 30/4 VÀ 01/5

 

           Thực hiện công văn số 1081/UBND ngày 20/4/2020 của UBND thị xã Đông Triều và Công văn số 423/PGD&ĐT ngày 27/4/2020 của phòng  GD&ĐT thị xã về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ. Trường MN Sơn Ca xây dựng lịch trực cụ thể như sau.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

1

Phạm Thị Phương Thảo

Hiệu trưởng

0975680567

 

30/4/2020

2

Nguyễn Thị Duyên

Y tế

0933028383

3

Đặng Thị Giang

Phó hiệu trưởng

0379571227

 

01/5/2020

4

Hoàng Thị Xuân Thúy

Kế toán

0987395311

5

Nguyễn Thị Thanh Hải

Phó hiệu trưởng

0385771822

 

02/5/2020

6

Nguyễn Thị Duyên

Y tế

0933028383

7

Phạm Thị Phương Thảo

Hiệu trưởng

0975680567

 

03/5/2020

8

Hoàng Thị Xuân Thúy

Kế toán

0987395311

Trong các ngày nghỉ Lễ có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị giáo viên, nhân viên, người lao động liên hệ với Lãnh đạo nhà trường theo lịch được phân công trên.

 

Nơi nhận:

- PGD (b/c)

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

           Phạm Thị Phương Thảo

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu