Kế hoạch ứng dụng phòng học thông minh năm học 2018-2019


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN SƠN CA

 

 
   

                  Số:80 /KH-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

              Mạo Khê,  ngày 12  tháng 09  năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy-học trên phòng học thông minh

Năm học 2018 - 2019

             Căn cứ Công văn số 2919/CT-BGD&ĐT ngày 10/8/2018 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục.

            Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Thị uỷ Đông Triều, về lãnh đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020;

            Căn cứ vào công văn số 4095/BGDĐT-CNTT V/v hường dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 ngày 10/9/2018.

            Thực hiện Công văn số 919/PGD&ĐT-CNTT "V/v tăng cường dạy học trên phòng học thông minh năm học 2018-2019";

             Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) của  trường MN Sơn ca, năm học 2017-2018

              Trường Mầm non Sơn Ca  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

           I: Thực trạng nhà trường:

  1. Hiện trạng trình độ đội ngũ:

-Nhà trường:

- Toàn trường hiện có: 28 Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

- Trong đó:   + CBQL:         03

                               + Giáo viên:    23

                               + Nhân viên:   02

- Tin học văn phòng: 28/28 đ/c có chứng chỉ tin học B (Biết sử dụng Internet, thư điện tử, ) đạt 100%

  -Số lớp: 11 nhóm lớp:

- Số giáo viên đứng lớp tổng là : 23 cô

+ Nhóm nhà trẻ : 2 lớp

+Nhóm 3 tuổi và 4 tuổi: 7 lớp

+ Lớp 5 tuổi: 3 lớp

+ Giáo viên dạy lớp 5-6 tuổi là 6 cô

  1. Về CSVC phong học thông minh:

-Số phòng: 01 phòng

- Số máy kisdmart

    + Số máy kisdmart: 09 máy ( trong đó 03 máy hỏng)

    +Số máy ứng dụng PHTM: 06 máy tính bảng( trong đó 06 máy đang chập chờn)

    - Nhà trường đã có hệ thống nối mạng Internet thông rộng, mạng wifi phủ sóng khắp lớp học thông minh.

            II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

            - Góp phần thực hiện đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện theo nghị quyết trung ương 8, từng bước đổi mới phương tiện dạy - học hiện nay trong nhà trường.

            - Triền khai mô hình phòng học thông minh giúp cho giáo viên, học sinh trong nhà trường nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo CNTT, kỹ năng tìm kiếm dữ liệu, tài nguyên trên internet, kỹ năng làm việc theo nhóm; có khả năng tối ưu các thiết bị dạy học điện tử, kỹ thuật số với nội dung đa phương tiện.

-Nhằm phát hết công suất và huy hiệu quả của các thiết bị trong phòng học thông minh, tăng cường ứng dụng CNTT tiên tiến vào dạy học, tiến tới phát triển giải pháp xây dựng lớp học thông minh, để hoàn thiện xây dựng mô hình "Lớp học điện tử-trường học điện tử" của nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

            - 100%Cán bộ, giáo viên dạy lớp 5 tuổi trong nhà trường có khả năng sử dụng thành thạo máy tính nhằm phát huy tối đa tính ưu việt của các thiết bị dạy học điện tử, kĩ thuật số hiện đại.

            - Giáo viên và học sinh có nhu cầu và thói quen tích cực nâng cao trình độ công nghệ thông tin, tham gia tra cứu thông tin trên internet cũng như nghiên cứu để ứng dụng CNTT.

            - Giáo viên có thể quản lý được học sinh thông qua bục giảng thông minh

            -100% học sinh 5 tuổi thao tác thành thạo trên các thiết bị của PHTM.

          -03 hoạt động /khối 5 tuổi / trên tuần, đạt 12 tiết / 1 tháng / khối lớp 5 tuổi

            -Chỉ tiêu phấn đầu 16,6% tiết dạy ứng dụng  PHTM.

- Nâng cao hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa giáo viên và học sinh từ đó hiệu quả công tác dạy - học từng bước nâng lên.

            II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Xây dựng các điều kiện thiết yếu cho phòng học thông minh:

            - Xây dựng 01 phòng học thông minh với hệ thống thiết bị trong phòng học bao gồm:

+ Bục giảng thông minh: Máy tính, máy chiếu Projector, bảng tương tác, thiết bị âm thanh, thiết bị Wifi nội bộ và các thiết bị khác.

            + Máy tính bảng: 06 chiếc (đã được cài đặt phần mềm) dự kiến mua bổ sung 5 máy tính bảng với tổng số 11 máy tính bảng.

            - Hệ thống cơ sở vật chất khác phục vụ lớp học: Kho tài nguyên, hệ thống tranh ảnh phục vụ học tập ...      

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn:

            Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nội dung triển khai mô hình lớp học thông minh cho toàn thể giáo viên và học sinh.

            III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP:

1. Nội dung:

            - Xây dựng điều kiện thiết yếu về CSVC cho 01 phòng học thông minh.

            - Tham dự các hội nghị tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức về triển khai mô hình lớp học thông minh.

            - Tổ chức các hội nghị tập huấn về triển khai mô hình lớp học thông minh cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

            - Triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh từ nhóm tuổi 5-6 tuổi.

            - Đánh giá rút kinh nghiệm cho từng tiết học, báo cáo đánh giá

2. Biện pháp thực hiện:

2.1. Ban giám hiệu nhà trường:

*/ Hiệu trưởng:

            - Chỉ đạo chung, triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh Năm học 2018 – 2019.

            - Tiếp tục mua sắm thiết bị CNTT cho 01 phòng học thông minh với đầy đủ các thiết bị thiết yếu cần, đủ cho phòng học thông minh.

            - Kiểm tra đánh giá việc thực hiện.

            */ Giao nhiệm vụ cho các Phó Hiệu trưởng:

            - Đ/c Đặng Thị Giang phụ trách xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn, kiểm tra lực lượng giáo viên cốt cán và học sinh lớp thuộc đối tượng 5-6 tuổi thực hiện mô hình lớp học thông minh trong nhà trường.

- Tổ chức cho giáo viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng về những kiến thức cần thiết và khả năng sử dụng phòng học thông minh do PGD tổ chức và tại trường do tổ CNTT tự bồi dưỡng. Chỉ đạo bồi dưỡng cho GV 5-6  tuổi sử dụng thành thạo khi thực hiện. Xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn; trực tiếp báo cáo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường.

            - Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng, triển khai thực hiện có theo dõi, quản lí, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời.

            - Có kế hoạch quản lý, thường xuyên bảo trì hệ thống thiết bị trong phòng học luôn hoạt động hiệu quả.

            - Lập sổ nhật kí theo dõi ghi tên hoạt động trên lớp học, sử dụng phòng học thông minh đối với cán bộ, giáo viên và lớp học (theo lịch phân công giảng dạy kèm theo).

            - Quản lý, bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị trong phòng học thông minh.

2.3. Tổ chuyên môn:

-Tổ chuyên môn 1:

-Yêu cầu đồng chí tổ trưởng chuyên môn ( Lê Thị Hồng) căn cứ vào kế hoạch nhà trường để xây dựng phân công cho các thành viên trong tổ, tối thiểu số tiết là 1 tiết /tuần/ lớp.

 Yêu cầu phấn đấu 100% học sinh 5-6 tuổi trong toàn trường đều được học tập trên PHTM. 100% học sinh thao tác thành thạo trên các thiết bị của PHTM.

            - Tổ chuyên môn 1 tiếp tục mở lớp bồi dưỡng vào các buổi trong sinh hoạt Tổ chuyên môn, rút kinh nghiệm các tiết dạy sử dụng phòng học thông minh.

            - Tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng phòng học thông minh 1 lần/học kỳ đối với giáo viên trong tổ và báo cáo BGH, tham mưu kế hoạch bồi dưỡng những hạn chế của giáo viên trong tổ vào kì sau và trong dịp hè kế tiếp.

            - Xây dựng kế hoạch phân công cho giáo viên cốt cán trong tổ thực hiện bảo quản sử dụng dồ dùng trang thiết bị  phòng học thông minh.                 

2.4. Giáo viên:

- Bắt đầu thực hiện mô hình lớp học thông minh ngay từ tháng 12/9/2018. Triển khai mô hình lớp học đối với các  lớp 5-6 tuổi khu trung tâm.

            - Các đồng chí giáo viên các nhóm lớp 5-6 tuổi ở các lớp tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nội dung triển khai mô hình lớp học thông minh

            - Thực hiện các nhiệm vụ được phân công giảng dạy về mô hình lớp học thông minh ( thực hiện theo danh sách phân công cụ thể).

            - Đăng ký và sử dụng phòng học thông minh. Có trách nhiệm bảo quản trang thiết bị phòng học khi thực hiện

            + CBGV-NV phải xây dựng kế hoạch sử dụng PHTM, ứng dụng các thiết bị CNTT tiên tiến theo kế hoạch dạy học của từng tuần, ngày và được thể hiện trong kế hoạch lên lớp (giáo án), khi tổ chức thực hiện thì được thể hiện trong sổ ghi nhật ký của phòng học.

           -Có trách nhiệm bảo quản đồ dùng trong phòng học, khi học xong phải bàn giao đồ dùng cho người quản lý phòng học.

            VI.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN.       

             1. Phân công cán bộ phụ trách

         Để triển khai công tác ứng dụng PHTM một cách hiệu quả  trong năm học 2018 – 2019 . Trường MN Sơn Ca phân công công tác thực hiện như sau:

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao về CNTT

1

Lưu Ngọc Nhung

BTCB

HT

Trưởng ban – CNTT. Chỉ đạo điều hành chung, bổ sung thêm CSVC.

2

Đặng Thị Giang

PBTCB

PHT

Phó Trưởng ban, xây dựng kế hoạch PHTM, phân công trách nhiệm cho các thành viên, kiểm tra CSVC, tham mưu HT mua bổ sung CSVC, tập huấn, kiểm tra giám sát đánh giá các tổ thực hiện

3

Nguyễn Thị Thanh Hải

PHT

Phó Trưởng ban, kiểm tra cơ sở vật chất, tham mưu bổ xung csvc trong phòng học thông minh.

4

Lê Thị Hồng

TTCM1

- Ủy viên ban, phối hợp HP chuyên môn tập huấn lớp học thông minh, kiểm tra giám sát các thành viên trong tổ của mình, báo cáo đánh giá thành viên trong tổ gửi về chuyên môn, xây dựng kế hoạch phân công chi tiết các tiết học theo ngày tuần.

5

Vũ Thị Diệp

Hành chính

Phối hợp với HP phụ trách CNTT, rà soát kiểm tra CSVC, quản lý phòng học thông minh.

 

            Tổ trưởng tổ chuyên môn 1 căn cứ kế hoạch của nhà trường để xây dựng cụ thể tên hoạt động của từng tuần từng tháng, bám vào tên bài dạy của giáo viên xây dựng kế hoạch ngày và tuần, tổ phó chuyên môn 1 theo dõi nhật ký, Ký lịch giảng- dạy chi tiết từng hoạt động của giáo viên từng lớp ứng dụng PHTM , giáo viên chủ nhiệm tuần nào thì ứng dụng ngay dạy của tuần đó.

            Nhận được công văn này đề nghị các  đồng chí CBGVNV nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì xin báo cáo về chuyên môn của nhà trường qua bộ phận phụ trách CNTT, đồng chí Đặng Thị Giang (số điện thoại 0915220058) để báo cáo Hiệu trưởng nhà trường  có phương án giải quyết./.

Nơi nhận

- Như kính gửi(t/h);

-Các bộ phận CM (t/h);   

- LĐ trường MNSC (b/c); 

- Lưu: VT,CNTT.

 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

   Đặng Thị Giang

 

 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

            Lưu ngọc Nhung

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Hoàng Quang Phong

 

 

Thời khóa biểu dự kiến thực hiện dạy – học trên PHTM

Năm học 2018-2019

 

Tuần

Thứ, ngày, tháng thực hiện

Tên lớp

Lĩnh vực hoạt động

Giáo viên thực hiện

Ghi chú

1

Thứ 3/11/9/2018

C1

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 5 /12/9/2018

C2

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 6/14/9/2018

C3

Chữ cái

Lê Thị Hồng

 

2

Thứ 4/19/9/2018

C2

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/20/9/2018

C3

Tạo hình

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/21/9/2018

C1

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

3

Thứ 3/25/9/2018

C3

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/26/9/2018

C1

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/27/8/2018

C2

Tạo hình

Lê Thị Hồng

 

4

Thứ 4 /3/10/2018

C1

KPXH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/4/10/2018

C2

Tạo hình

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/5/10/2018

C3

Chữ cái

Hoàng Thị Thu

 

5

Thứ 3/9/10/2018

C2

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/10/10/2018

C3

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/11/10/2018

C1

Văn học

Lê Thị Hồng

 

6

Thứ 4/17/10/2018

C3

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/18/10/2018

C1

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/19/10/2018

C2

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

7

Thứ 3/23/10/2018

C1

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/24/10/2018

C2

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/25/10/2018

C3

Văn học

Lê Thị Hồng

 

8

Thứ 4/31/10/2018

C2

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/1/11/2018

C3

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/2/11/2018

C1

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

9

Thứ 3/6/11/2018

C3

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/7/11/2018

C1

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/8/11/2018

C2

Văn học

Lê Thị Hồng

 

10

Thứ 4/14/11/2018

C1

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/15/11/2018

C2

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/16/11/2018

C3

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

11

Thứ 3/20/11/2018

C2

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/21/11/2018

C3

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/22/11/2018

C1

Văn học

Lê Thị Hồng

 

12

Thứ 4/28/11/2018

C3

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/29/11/2018

C1

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/30/11/2018

C2

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

13

Thứ 3/4/12/2018

C1

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/5/12/2018

C2

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/6/12/2018

C3

Văn học

Lê Thị Hồng

 

14

Thứ 4/12/12/2018

C2

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/13/12/2018

C3

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/14/12/2018

C1

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

15

Thứ 3/18/12/2018

C3

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/19/12/2018

C1

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/20/12/2018

C2

Văn học

Lê Thị Hồng

 

16

Thứ 4/26/12/2018

C1

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/27/12/2018

C2

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/28/12/2018

C3

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

17

Thứ 3/1/1/2019

C2

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/2/1/2019

C3

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/3/1/2019

C1

Văn học

Lê Thị Hồng

 

18

Thứ 4/9/1/2019

C3

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/10/1/2019

C1

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/11/1/2019

C2

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

19

Thứ 3/15/1/2019

C1

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/16/1/2019

C2

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/17/1/2019

C3

Văn học

Lê Thị Hồng

 

20

Thứ 4/23/1/2019

C2

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/24/1/2019

C3

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/25/1/2019

C1

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

21

Thứ 3/29/1/2019

C3

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 3/29/1/2019

C1

KPKH

Thân Thu Thảo

Tiết 1

Thứ 3/29/1/2019

C2

KPKH

Lê Thị Hồng

Tiết 2

22

Thứ 4/13/2/2019

C1

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

Tiết 3

Thứ 5/14/2/2019

C2

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

Nghỉ tết 30/1-10/2

Thứ 6/15/2/2019

C3

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

23

Thứ 3/19/2/2019

C2

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/20/2/2019

C3

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/21/2/2019

C1

Văn học

Lê Thị Hồng

 

24

Thứ 4/27/2/2019

C3

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/28/2/2019

C1

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/1/3/2019

C2

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

25

Thứ 3/5/3/2019

C1

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/6/3/2019

C2

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/7/3/2019

C3

Văn học

Lê Thị Hồng

 

26

Thứ 4/13/3/2019

C2

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/14/3/2019

C3

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/15/3/2019

C1

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

27

Thứ 3/19/3/2019

C3

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/20/3/2019

C1

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/21/3

C2

Văn học

Lê Thị Hồng

 

28

Thứ 4/27/3

C1

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/28/3

C2

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/29/3

C3

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

29

Thứ 3/2/4

C2

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/3/4

C3

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/4/4

C1

Văn học

Lê Thị Hồng

 

30

Thứ 4/10/4

C2

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/11/4

C3

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/12/4

C1

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

31

Thứ 3/16/4

C3

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/17/4

C1

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/18/4

C2

Văn học

Lê Thị Hồng

 

32

Thứ 4/24/4

C1

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/25/4

C2

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/26/4

C3

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

33

Thứ 3/30/4

C2

KPKH

Tô Thị Hoài

 

Thứ 4/1/5

C3

Phát triển nhận thức

Thân Thu Thảo

 

Thứ 5/2/5

C1

Văn học

Lê Thị Hồng

 

34

Thứ 4/8/5

C3

KPKH

Nguyễn Thị K Tuyết

 

Thứ 5/9/5

C1

Phát triển nhận thức

Phạm Thị Phương

 

Thứ 6/10/5

C2

Văn học

Hoàng Thị Thu

 

35

Thứ 3/14/5

C1

KPKH

Hoàng Thị Thu

 

Thứ 4/15/5

C2

PTNT

Tô Thị Hoài

 

Thứ 5/16/5

C3

TH

Thân Thu Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu