Tài chính công khai ngày 12/09/2019


           Tổng số trẻ báo ăn : 231  trẻ

  • Điểm trung tâm : 231 trẻ
  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.000đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 3.696.000đ
  • Điểm trung tâm : 3.696.000đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.696.000đ
  • Điểm trung tâm 3.696.000đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
  • Điểm trung tâm : 0đ
  • Điểm lẻ : 0đ

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu