Tài chính công khai ngày 02/05/2019


           Tổng số trẻ báo ăn : 230  trẻ

 • Điểm trung tâm : 210 trẻ
 • Điểm lẻ : 20 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ : 3.795.000đ
 • Điểm trung tâm : 3.465.000đ
 • Đểm lẻ : 330.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.795.000đ
 • Điểm trung tâm 3.465.000đ
 • Điểm lẻ : 330.000đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu