Công khai tài chính thứ 6/17/11/2023


Công khai tài chính thứ  6 ngày 17/11/2023

Tổng số trẻ báo ăn là: 205 trẻ

Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là: 20.000đ

Tổng tiền đã chi trong ngày là: 4.100.000đ

Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là: 0 đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu