THỜI KHOÁ BIỂU


 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

Năm học 2012- 2013

THỨ

THỜI GIAN

NHÀ TRẺ24-36 THÁNG TUỔI

MẪU GIÁO3-4 TUỔI

MẪU GIÁO5-6 TUỔI

Thứ 2

Sáng

* Phát triển thể chất - Hoạt động ngoài trời- Hoạt động góc

* Phát triển thể chất - HĐ ngoài trời- HĐ góc

* Phát triển thể chất - HĐ ngoài trời- HĐ góc

Chiều

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

Thứ 3

Sáng

* Phát triển ngôn ngữ - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển ngôn ngữ - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển ngôn ngữ - HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối ngày

- Âm nhạc- Nêu gương cuối ngày

- Âm nhạc- Nêu gương cuối ngày

Thứ 4

Sáng

* Phát triển nhận thức - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức - HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

Thứ 5

Sáng

* Phát triển thẩm mĩ- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển thẩm mĩ- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển thẩm mĩ- HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

Thứ 6

Sáng

*  HĐ với đồ vật- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức ( ngôn ngữ , thẩm mĩ )- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức ( ngôn ngữ , thẩm mĩ )- HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối tuần

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối tuần

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối tuần

                                                                                                                            Mạo Khê, ngày 5 tháng 9 năm 2011               

HIỆU TRƯỞNG                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                        

Nguyễn Thị Bẩy                                             Dương Thị Tâm 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

 

 

THỨ

THỜI GIAN

NHÀ TRẺ24-36 THÁNG TUỔI

MẪU GIÁO3-4 TUỔI

MẪU GIÁO5-6 TUỔI

Thứ 2

Sáng

* Phát triển thể chất - Hoạt động ngoài trời- Hoạt động góc

* Phát triển thể chất - HĐ ngoài trời- HĐ góc

* Phát triển thể chất - HĐ ngoài trời- HĐ góc

Chiều

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

Thứ 3

Sáng

* Phát triển ngôn ngữ - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển ngôn ngữ - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển ngôn ngữ - HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối ngày

- Âm nhạc- Nêu gương cuối ngày

- Âm nhạc- Nêu gương cuối ngày

Thứ 4

Sáng

* Phát triển nhận thức - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức - HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

Thứ 5

Sáng

* Phát triển thẩm mĩ- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển thẩm mĩ- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển thẩm mĩ- HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

Thứ 6

Sáng

*  HĐ với đồ vật- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức ( ngôn ngữ , thẩm mĩ )- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức ( ngôn ngữ , thẩm mĩ )- HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối tuần

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối tuần

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối tuần

                                                                                                                            Mạo Khê, ngày 5 tháng 9 năm 2012               

HIỆU TRƯỞNG                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                        

Nguyễn Thị Bẩy                                             Dương Thị Tâm 

 

 

Năm học 2011- 2012