Tài chính công khai ngày 12 tháng 02 năm 2019


Tổng số trẻ báo ăn : 233  trẻ

 • Điểm trung tâm : 210 trẻ
 • Điểm lẻ : 23 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ : 3.844.500đ
 • Điểm trung tâm : 3.465.000
 • Đểm lẻ : 379.500đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.844.500đ
 • Điểm trung tâm 3.465.000đ
 • Điểm lẻ : 379.500đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu