Xuất bản thông tin

THÔNG TIN NHÂN SỰ

THÔNG TIN NHÂN SỰ


 

 

Họ và tên

Lưu Ngọc Nhung

Chức vụ:

Hiệu Trưởng

Ngày sinh

22/10/1982

Điện thoại:

0914348238

TĐCM

ĐHGDMN

Email:

mn.sc.lnnhung@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Đoàn Thị Tuyết Hồng 

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Ngày sinh

02/08/1982

Điện thoại:

01675655959

TĐCM

ĐHGDMN

Email:

mn.sc.dtthong@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Ngày sinh

27/6/1981

Điện thoại:

01226426009

TĐCM

ĐHGDMN

Email:

mn.sc.ntthang@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Bùi Thị Lan

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Ngày sinh

25/9/1968

Điện thoại:

01695482477

TĐCM

ĐHGDMN

Email:

mn.sc.btlan@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Vũ Thị Hằng

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

3/10/1968

Điện thoại:

0902197665

TĐCM

ĐHGDMN

Email:

mn.sc.vthang@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Lê Thị Hồng

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

18/08/1981

Điện thoại:

01682911427

TĐCM

Cao Đẳng

Email:

mn.sc.lthong@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

 

Nguyễn Thị Huyên

 

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

27/5/1982

Điện thoại:

01204188380

TĐCM

Cao đẳng

Email:

mn.sc.nthuyen@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Trương Thị Hồng Liên

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

06/01/1974

 

Điện thoại:

01657841667

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.tthlien@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Đào Thị Phương

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

15/05/1980

Điện thoại:

01223281875

TĐCM

Cao đẳng

Email:

mn.sc.dtphuong@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Bích Liên

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

25/04/1968

Điện thoại:

0976674780

TĐCM

Cao đẳng

Email:

mn.sc.ntblien@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Vũ Thị Vân Anh

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

 

Điện thoại:

01224242700

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.vtvanh@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Trần Thị Tuyền

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

11/08/1990

Điện thoại:

01676067787

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.tttuyen@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Thân Thị Thu Thảo

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

10/08/1986

Điện thoại:

01283139386

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.tttthao@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Tống Thị Kim Hoa

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

01/1/1964

Điện thoại:

01645807234

TĐCM

Sơ cấp

Email:

mn.sc.tkhoa@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Hoàng Thị Thu

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

25/02/1985

Điện thoại:

01699322569

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.htthu@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Phạm Thị Phương

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

29/11/1983

Điện thoại:

0979957125

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.ptphuong@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Tô Thị Hoài

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

23/11/1986

Điện thoại:

0972346891

TĐCM

Cao đẳng

Email:

mn.sc.tthoai@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

02/01/1985

Điện thoại:

01667150268

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.ntktuyet@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Vũ Thị Kim Thương

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

07/05/1988

Điện thoại:

0904697176

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.vkthuong@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

 

Trần Thị Lan Hương

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

14/10/1968

Điện thoại:

01674389406

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.ttlhuong@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Vi

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

25/10/1979

Điện thoại:

01267047123

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.ntvi@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Đoàn Thị Minh Loan

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

05/11/1959

Điện thoại:

01636550975

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.đtmloan@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Phong Thị Yến

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

14/09/1981

Điện thoại:

0182738565

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.ptyen@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Đỗ Thị Tuất

Chức vụ:

Giáo viên

Ngày sinh

19/08/1959

Điện thoại:

01204192788

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.dttuat@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ:

Văn Thư

Ngày sinh

14/01/1985

Điện thoại:

01685112123

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.ntduyen@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Vân

Chức vụ:

Cấp dưỡng

Ngày sinh

06/11/1977

Điện thoại:

0333585147

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.ntvan@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Lê Thị Kiều Loan

Chức vụ:

Cấp dưỡng

Ngày sinh

14/02/1987

Điện thoại:

0984355112

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.ltkloan@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Trịnh Thị Nhẫn

Chức vụ:

Kế toán

Ngày sinh

04/8/1986

Điện thoại:

01869272928

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.ttnhan@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Lê Thuý Ân

Chức vụ:

Y tế học đường

Ngày sinh

12/2/1985

Điện thoại:

01668812315

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.ltan@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Phạm Thị Trà My

Chức vụ:

GV

Ngày sinh

 

Điện thoại:

 

TĐCM

Trung Cấp

Email:

mn.sc.pttmy@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Lê Thị Hợi

Chức vụ:

Cấp dưỡng

Ngày sinh

15/10/1983

Điện thoại:

 

TĐCM

Trung cấp

Email:

mn.sc.lthoi@dongtrieu.edu.vn