To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Ngày chủ nhật xanh 

Thực hiện kế hoạch của Thị Uỷ Đông Triều " về việc phát động ra quân Ngày Chủ Nhật Xanh đồng loạt tại các xã, phường trên địa bàn thị xã".

Calendar
Today: Tuesday, 20 / 03 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/03/2018


           Tổng số trẻ báo ăn : 278  trẻ

 • Điểm trung tâm : 260 trẻ
 • Điểm lẻ : 18 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.587.000đ
 • Điểm trung tâm : 4.290.000
 • Đểm lẻ : 297.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.587.000đ
 • Điểm trung tâm : 4.290.000đ
 • Điểm lẻ : 297.000đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ
 •  
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên
Weather