To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Calendar
Today: Friday, 16 / 11 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 31/10/2018


           Tổng số trẻ báo ăn : 246  trẻ

 • Điểm trung tâm : 226 trẻ
 • Điểm lẻ : 20 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.059.000đ
 • Điểm trung tâm : 3.729.000
 • Đểm lẻ : 330.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.059.000đ
 • Điểm trung tâm 3.729.000đ
 • Điểm lẻ : 330.0
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên
Weather