Asset Publisher

Thống kê chất lượng cuổi năm học 2018-2019

Thống kê chất lượng cuổi năm học 2018-2019


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

Cuối năm học

296

292

98,6

4

1,4

4

1,4

296

100

0

0