Asset Publisher

Thời khóa biểu Năm học 2014- 2015

Thời khóa biểu Năm học 2014- 2015


THỜI KHÓA BIỂU

Năm học 2014-2015

 

THỨ

THỜI GIAN

NHÀ TRẺ24-36 THÁNG TUỔI

MẪU GIÁO 3 TUỔI

MẪU

 GIÁO 4 TUỔI

MẪU GIÁO 5 TUỔI

Thứ 2

Sáng

* Phát triển thể chất - Hoạt động ngoài trời- Hoạt động góc

* Phát triển thể chất - HĐ ngoài trời- HĐ góc

* Phát triển thể chất - HĐ ngoài trời- HĐ góc

* Phát triển thể chất - HĐ ngoài trời- HĐ góc

Chiều

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

Thứ 3

Sáng

* Phát triển ngôn ngữ - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển ngôn ngữ - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển ngôn ngữ - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển ngôn ngữ - HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối ngày

- Âm nhạc- Nêu gương cuối ngày

- Âm nhạc- Nêu gương cuối ngày

- Âm nhạc- Nêu gương cuối ngày

Thứ 4

Sáng

* Phát triển nhận thức - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức - HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức - HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

Thứ 5

Sáng

* Phát triển thẩm mĩ- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển thẩm mĩ- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển thẩm mĩ- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển thẩm mĩ- HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

- HĐ tự chọn- Nêu gương cuối ngày

Thứ 6

Sáng

*  HĐ với đồ vật- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức ( ngôn ngữ , thẩm mĩ )- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức ( ngôn ngữ , thẩm mĩ )- HĐ ngoài trời - HĐ góc

* Phát triển nhận thức ( ngôn ngữ , thẩm mĩ )- HĐ ngoài trời - HĐ góc

Chiều

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối tuần

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối tuần

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối tuần

- HĐ ôn luyện- Nêu gương cuối tuần

                                                                                     Mạo khê, ngày 16/8/2014

 

HIỆU TRƯỞNG                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                      

Lưu Ngọc Nhung                                                                Nguyễn Thị Thu Hằng