Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 23/05/2017

Tài chính công khai ngày 23/05/2017


 

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 310 trẻ.
- Điểm chính: 264 trẻ.
- Điểm lẻ: 46 trẻ.
Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 16.500đ.
Tổng số tiền ăn của trẻ: 5.115.000đ
- Điểm chính: 4.356.000đ
- Điểm lẻ: 759.000đ.
 
 

Tổng số đã chi trong ngày: 5.115.000đ
- Điểm chính:  4.356.000đ
- Điểm lẻ:  759.000đ. 
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ.
- Điểm chính: 0đ.
- Điểm lẻ: 0đ.