Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 21/092017

Tài chính công khai ngày 21/092017

Tài chính công khai ngày 21/09/2017

Tổng số trẻ báo ăn : 275 trẻ

  • Điểm trung tâm : 241 trẻ
  • Điểm lẻ : 34 trẻ
  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 15.000đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.125.000đ
  • Điểm trung tâm : 3.615.000đ
  • Điểm lẻ : 510.000đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.125.000đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ