Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 17/05/2017

Tài chính công khai ngày 17/05/2017

Tài chính công khai ngày 17/05/2017

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 311trẻ.
- Điểm chính: 264trẻ.
- Điểm lẻ: 47 trẻ.
Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 16.500đ.
Tổng số tiền ăn của trẻ: 5.131.500.đ
- Điểm chính: 4.356.000.đ
- Điểm lẻ: 775.500đ. 


Tổng số đã chi trong ngày: 5.131.500.đ
- Điểm chính: 4.356.000  đ
  - Điểm lẻ:  : 775.500đ.  
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ.
- Điểm chính: 0đ.
- Điểm lẻ: 0đ.