Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 15/05/2017

Tài chính công khai ngày 15/05/2017

Tài chính công khai ngày 15/05/2017Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 315 trẻ.
- Điểm chính: 267trẻ.
- Điểm lẻ: 48 trẻ.
Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 16.500đ.
Tổng số tiền ăn của trẻ: 5.197.500đ
- Điểm chính: 4.405.500đ
- Điểm lẻ: 792.000đ. 
Tổng số đã chi trong ngày: 5.197.500đ 
- Điểm chính: : : 4.405.500đ
  - Điểm lẻ:  : 792.000đ. 
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ.
- Điểm chính: 0đ.
- Điểm lẻ: 0đ.