Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 1/6/2017

Tài chính công khai ngày 1/6/2017

Tài chính công khai ngày 1/6/2017

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 103trẻ.
- Điểm chính: 88trẻ.
- Điểm lẻ: 15 trẻ.
Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 16500đ
Tổng số tiền ăn của trẻ: 1.699.500đ
- Điểm chính: 1.452.000đ
- Điểm lẻ: 247.500đ. 
Tổng số đã chi trong ngày: 1.699.500  
- Điểm chính: 1.452.000đ đ
  - Điểm lẻ:  : 247.500đ 
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ.
- Điểm chính: 0đ.
- Điểm lẻ: 0đ.