Asset Publisher

Quyết định kiểm tra toàn diện tháng 1/2018

Quyết định kiểm tra toàn diện tháng 1/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN SƠN CA

 

 
   

Số:05 /QĐ-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
                                
 

 Mạo Khê, ngày 5 tháng 1  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đoàn kiểm tra tháng 1 năm 2018

 Năm học 2017 – 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

         Căn cứ  Điều lệ trường mầm non, ban hành kèm theo Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT  ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng BGD&ĐT và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của BGDĐT về sửa đổi bổ sung điều lệ trường mầm non; 

        Căn cứ Hướng dẫn số 835/HD-PGD&ĐT ngày 19/9/2016 "V/v hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra nội bộ trường học từ năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều";

         Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 6/9/2017 của Thanh tra sở GD&ĐT Quảng Ninh về thanh tra năm học 2017-2018;

         Căn cứ vào Kế hoạch số 78/KH-TrMN, ngày 22/9/2017 của trường Mầm non Sơn Ca về công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018;

         Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện gồm các ông (bà) có tên sau:

1

-Bà: Lưu Ngọc Nhung

Hiệu trưởng

Trưởng ban kiểm tra

2

-Bà: Đặng Thị Giang

Phó Hiệu trưởng

Phó Ban Kiểm tra

3

-Bà: Nguyễn Thị Bích Hải

Phó Hiệu trưởng

Phó Ban Kiểm tra

4

-Bà: Đoàn Thị Tuyết Hồng

Phó Hiệu trưởng

Phó Ban Kiểm tra

5

-Bà: Thân Thị Thu Thảo

Giáo viên

Thư kí

6

-Bà: Lê Thị Hồng

TTCM1

Uỷ viên

7

-Bà: Đào Thu Phương

TTCM2

Ủy viên

 

 

 

 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức việc kiểm tra toàn diện đối với các đồng chí theo đúng quy định, quy trình và nội dung trong kế hoạch số 78/KH-KTNB ngày 22/9/2017.

-Thời gian: 3 ngày: 24-26,  tháng 1 năm 2018.

+ Ngày 24: Kiểm tra lớp 2D3, 3A3

+ Ngày 25: kiểm tra lớp 3A1

+Ngày 26: kiểm tra lớp 3A2

- Địa điểm kiểm tra: Tại các lớp kiểm tra.

Điều 3. Bộ phận chuyên môn, các bộ phận có liên quan và các bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 1(t/h);

-Phòng GD&ĐT(b/c):

-Lưu VT. 

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                         Lưu Ngọc Nhung