Asset Publisher

Lịch công tác tháng 9.2013

Lịch công tác tháng 9.2013


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA
 
Số : 71/KH - MNSC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh Phúc
               
                                   Mạo Khê, ngày 03 tháng 9 năm 2013
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013
 

*Trọng tâm công tác tháng 9/2013:
       - Khai giảng năm học mới 2013 – 2014 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
       - Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.
       - Khám sức khỏe cho trẻ đầu năm học
       - Họp phụ huynh đàu năm học
 
Ngày
Nội dung công tác
Người thực hiện
01-04/9
Chuẩn bị cho khai giảng năm học
Toàn trường
 
05/9
Tổ chức Ngày hội đến trường của bé năm học 2013 – 2014
Triển khai nhiệm vụ tháng 9/2013
Toàn trường
Hiệu trưởng
07/9
Sinh hoạt chuyên môn
HP + các tổ CM
08/9
Họp phụ huynh các lớp và họp Ban đại diện HCMHS toàn trường
HT, GV và BĐD Hội CMHS
13-15/9
Khám sức khỏe cho trẻ đầu năm học
Phó HT + CBYtế + GV
 
20/9
Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
BGH + CTCĐ
26/9-05/10
Hội nghị CB – VC – LĐ
BGH + BCH Công đoàn
21/9
Duyệt kế hoạch năm học
 
 
Sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ
HP +TTCM
30/9
Họp bình xét thi đua tháng 9/2011
BGH,CTCĐ, TTCM
 
Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG         
Phòng GD&ĐT( b/c)
BGH (c/đ,th);
GV(t/h)
Lưu: VT, Wesbsite toàn trường                                                                 Nguyễn Thị Bẩy