Asset Publisher

kế hoạch vui học cùng kidsmacrt

kế hoạch vui học cùng kidsmacrt

Kế hoạch vui học cùng kidsmart năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     Sô:   /KH-TrMN

             Mạo Khê, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

             KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VUI HỌC KIDSMART

 NĂM HỌC 2016-2017

                Căn cứ Công văn số 4622/BGD&ĐT-CNTT ngày 20/09/2016 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

               Căn cứ vào công văn số 925/PGD&ĐT –CNTT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017.

               Căn cứ  vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  năm  học 2016 - 2017 , tình hình thực tế của nhà trường. Trường Mầm non Sơn Ca  xây dựng kế hoạch triển khai  chương trình vui học cùng kidsmart  năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

            I: Đặc điểm tình hình:

Trường MN Sơn Ca là một trường công lập nằm tại phường Mạo Khê và được tách trường từ năm 2009, trường được công nhận là trưởng chuẩn Quốc gia mức độ I vào tháng 9/2015.

-Tổng số cán bộ- giáo viên- nhân viên trong trường là 35 đ/c

-Trong đó cán bộ quản lý : 4 đ/c

-Giáo viên: 25 đ/c

-Nhân viên: 6 đ/c

-Tổng số học sinh trong toàn trường là : 318 cháu ( trong đó mẫu giáo là:   264 cháu,  nhà trẻ là: 54 cháu.

-Có 13 nhóm lớp ( có 3 nhóm nhà trẻ và 10 nhóm mẫu giáo).

           1: Thuận lợi:

-Nhà trường có đội ngũ cán bộ- giáo viên trẻ trung năng động có trình độ tin học

-Giáo viên có được tập huấn chương trình vui học kidsmacrt, đồng thời có kỹ năng sử dụng thành thạo cáct rò chơi kidsmacrt, nhà trường đã trang bị 1 phòng học kidsmacrt gồm 9 bộ máy và loa kèm theo

-Các bậc cha mẹ phụ huynh rất quan tâm đến con em học trong trường.

          2: Khó khăn:

-Số máy trang bị cho phòng kdsmacrt còn ít chiếm tỷ lệ 2.4 trẻ trên 1 máy / 1 lớp 25 cháu nên rất khó trong việc quản lý học, 2 khu lẻ Không có phòng học kidsmacrt riêng

-Thời gian buổi chiều cho hoạt động kidsmacrt rất ít nên có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của trẻ.

           II: Kế hoạch thực hiện:

-Xây dựng kế hoạch hoạt động( chuyên môn phụ trách xây dựng)

-Bố trí 1 phòng học gồm 9 bộ máy và loa

-Triển khai kế hoạch cho 2 độ tuổi 4 và 5 tuổi

-Thời gian học 1 tiết/1 lớp/ 1 tuần

             III: Biện pháp thực hiện:

            1: Đối với nhà trường

-Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình vui học cùng kidsmacrt

-Chuẩn bị cơ sở vật chất trong phòng học

            2: Đối với giáo viên:

-XDKH lồng ghép học kidsmacrt theo đúng kế hoạch của nhà trường sao cho phù hợp

-Tích cực tìm hiểu nâng cao khả năng ứng dụng CNTT

             3: Với trẻ:

-Khám phá môn học kidsmacrt

-Phát huy tính sang tạo, tích cực khám phá các trò chơi trong ngôi nhà của millie, Sammy…hứng thú kiêin tì hoàn thành sản phẩm và có ý thức lưu giữ sản phẩm của mình và của bạn

            IV: Dự kiến kế hoạch thực hiện:

            1: Nhóm 4 tuổi:

Số thứ tự tuần

Tuần/ tháng

                              Nội dung

Ghi chú

1

1/9

-Làm quen với máy

 

2

2/9

-Làm quen với phần mềm kidsmacrt

 

3

3/9

-Chơi ngôi nhà toán học trudy

 

 

4

4/9

-Chơi ngôi nhà toán học trudy

 

 

5

1/10

-Ngôi nhà khoa học sammy

 

 

6

2/10

-Ngôi nhà khoa học  sammy

 

 

7

3/10

-Ngôi nhà khoa học  sammy

 

 

8

4/10

-Ngôi nhà không gian và thời gian Mille

 

 

9

1/11

Ngôi nhà không gian và thời gian Mill

 

 

10

2/11

-Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy

 

 

11

3/11

- Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy

 

 

12

4/11

Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy

Xưởng làm phim

 

13

1/12

Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy

Xưởng làm phim

 

14

2/12

Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ

-Căn phòng: ban nhạc Orangabanga

 

15

3/12

Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ

-Căn phòng: ban nhạc Orangabanga

 

16

1/1

Ngôi nhà toán học của trudy

-căn phòng : tạo ra một con bọ

 

17

2/1

Xưởng làm phim

 

18

3/1

Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ

Chơi cao hay thấp

 

19

4/1

Không gian và thời gian của mille

Căn phòng Bing và Boing

 

20

3/2

Ngôi nhà của Sammy, máy tạo thời tiết

 

21

4/2

Ngôi nhà của Sammy, máy tạo thời tiết

 

22

1/3

Chơi ngôi nhà  toán học của Trudy

Truy tìm hạt mứt đậu

 

23

2/3

Chơi ngôi nhà không gian và thời gian của mille

Truy tìm hạt mứt đậu

 

24

3/3

Chơi ngôi nhà toán học của Trudy

Đồng hồ lịch

 

25

3/3

Chơi ngôi nhà không gian và thời gian của mille

Đồng hồ lịch

 

26

4/3

Ngôi nhà khoa học của Sammy: ao thiên nhiên 4 mùa

 

27

1/4

Ngôi nhà khoa học của Sammy: ao thiên nhiên 4 mùa

 

28

2/4

Ngôi nhà sammy

 

29

3/4

Ngôi nhà trudy

 

30

4/4

Ngôi nhà khoa học của Sammy, máy tạo thời tiết

 

31

1/5

Ngôi nhà khoa học của Sammy, máy tạo thời tiết

 

32

2/5

Ngôi nhà  Trudy, nhà đồng hồ

 

33

3/5

Ôn tập

 

34

4/5

Ôn tập

 

35

5/5

Ôn tập

 

 

            2: Nhóm 5 tuổi:

Số thứ tự tuần

Tuần/ tháng

                              Nội dung

Ghi chú

1

1/9

-Làm quen với máy

 

2

2/9

-Làm quen với phần mềm kidsmacrt

 

3

3/9

-Chơi ngôi nhà toán học trudy, chơi với số và chọn đối tượng tương ứng với số

 

 

4

4/9

-Chơi ngôi nhà toán học trudy

 

 

5

1/10

-Ngôi nhà khoa học sammy

 

 

6

2/10

-Ngôi nhà khoa học  sammy

 

 

7

3/10

-Ngôi nhà khoa học  sammy

 

 

8

4/10

-Ngôi nhà không gian và thời gian Mille

 

 

9

1/11

Ngôi nhà không gian và thời gian Mill

 

 

10

2/11

-Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy

 

 

11

3/11

- Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy

 

 

12

4/11

Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy

Xưởng làm phim

 

13

1/12

Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy

Xưởng làm phim

 

14

2/12

Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ

-Căn phòng: ban nhạc Orangabanga

 

15

3/12

Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ

-Căn phòng: ban nhạc Orangabanga

 

16

1/1

Ngôi nhà toán học của trudy

-Căn phòng : tạo ra một con bọ

 

17

2/1

Xưởng làm phim

 

18

3/1

Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ

Chơi cao hay thấp

 

19

4/1

Không gian và thời gian của mille

Căn phòng Bing và Boing

 

20

3/2

Ngôi nhà của Sammy, máy tạo thời tiết

 

21

4/2

Ngôi nhà của Sammy, máy tạo thời tiết

 

22

1/3

Chơi ngôi nhà  toán học của Trudy

Truy tìm hạt mứt đậu

 

23

2/3

Chơi ngôi nhà không gian và thời gian của mille

Truy tìm hạt mứt đậu

 

24

3/3

Chơi ngôi nhà toán học của Trudy

Đồng hồ lịch

 

25

3/3

Chơi ngôi nhà không gian và thời gian của mille

Đồng hồ lịch

 

26

4/3

Ngôi nhà khoa học của Sammy: ao thiên nhiên 4 mùa

 

27

1/4

Ngôi nhà khoa học của Sammy: ao thiên nhiên 4 mùa

 

28

2/4

Ngôi nhà Trudy

 

29

3/4

Ngôi nhà mille

 

30

4/4

Ngôi nhà khoa học của Sammy, máy tạo thời tiết

 

31

1/5

Ngôi nhà khoa học của Sammy, máy tạo thời tiết

 

32

2/5

Ngôi nhà  Trudy, nhà đồng hồ

 

33

3/5

Ôn tập

 

34

4/5

Ôn tập

 

35

5/5

Ôn tập

 

 

Nơi nhận:

                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

-Như kính gửi(t/h)

-Trang: Công khai hoạt động của trường

-Giáo viên(t/h)

- Lưu:VT,CNTT

                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                         Đặng Thị Giang