Asset Publisher

kế hoạch phân công lịch công tác của BGH trường MN Sơn Ca

kế hoạch phân công lịch công tác của BGH trường MN Sơn Ca

Kế hoạch công tác của BGH trường MN Sơn Ca năm học 2016-2017


PHÒNG GD VÀ ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

                       Mạo Khê, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 
   

                       Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng được quy định trong Điều lệ trường Mầm non được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tế của trường. Hiệu trưởng phân công lịch trực BGH như sau:

TT

NGƯỜI TRỰC

CHỨC VỤ

NGÀY TRỰC

NHIỆM VỤ

01

Lưu Ngọc Nhung

Hiệu trưởng

- Sáng ngày thứ 2, thứ 3.

- Chiều thứ 4.

- Ngày thứ 7 tuần 1 của tháng.

- Trực trưa bán trú ngày thứ 2, thứ 4

- Điểm lẻ: Thứ 2

        Tiếp dân. Điều hành chung

02

Bùi Thị Lan

P.Hiệu trưởng

- Sáng thứ 2, thứ 4

- Chiều thứ 3

- Ngày thứ 7 tuần 2 của tháng.

- Trực trưa bán trú ngày thứ 3

- Điểm lẻ: Thứ 3

 

Phụ trách công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe, chuyên môn giáo dục nhà trẻ.

Xây dựng kế hoạch tham mưu về CSVC, đồ dùng bán trú và phối hợp với các lực lượng xã hội để chăm lo cho công tác giáo dục trẻ.

Phụ trách và lên kế hoạch, báo cáo phong trào "Trường học an toàn về ANTT và công tác vệ sinh, lao động nhà trường.

Xây dựng kế hoạch Chuyên đề tổ chức bữa ăn dinh dưỡng, ATTP trường học

        Điều hành công việc khi hiệu trưởng uỷ quyền

03

Đặng Thị Giang

P.Hiệu trưởng

- Sáng thứ 6

- Chiều thứ 2, thứ 5

- Ngày thứ 7 tuần 3 của tháng.

- Trực trưa bán trú ngày thứ 5

- Điểm lẻ: Thứ 4

Phụ trách chuyên môn về nội dung giáo dục, xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động chuyên môn 3 – 4 tuổi,

Phụ trách, xây dựng công tác bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và kiểm tra nội bộ trường học.

Phụ trách các vấn đề CNTT: Bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, phòng học thông minh, đưa tin trên trang Webs của trường

Điều hành công việc khi hiệu trưởng uỷ quyền.

04

Đoàn Thị Tuyết Hồng

P.Hiệu trưởng

- Chiều thứ 2, thứ 6

- Sáng thứ 5

- Ngày thứ 7 tuần 4 của tháng.

- Trực trưa bán trú ngày thứ 6

- Điểm lẻ: Thứ 5

Phụ trách chuyên môn về nội dung giáo dục, xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động chuyên môn 5 tuổi.

Phụ trách công tác phát triển, công tác PCGDMNCCNT.

Xây dựng kế hoạch chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non".

Xây dựng kế hoạch hội thi, các phong trào thi đua của ngành phát động

Điều hành công việc khi hiệu trưởng uỷ quyền.

THỜI GIAN, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thời gian trực:

- Buổi sáng có mặt tại trường trước 06h30', ra khỏi trường sau 12h00'.

- Buổi chiều có mặt tại trường trước 13h00', ra khỏi trường sau 17h30'

- Trực bán trú trưa từ 12h00 đến 13h00.

2. Nhiệm vụ người trực:

- Kiểm tra việc đóm sớm, trả muộn của giáo viên và học sinh, kiểm tra nhắc nhở và giải quyết tất cả các vụ việc xảy ra tại trường của giáo viên và học sinh. Nếu vụ việc xảy ra không có người trực trường thì người đó phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật. Nếu Hiệu trưởng kiểm tra đột xuất mà không có Phó hiệu trưởng trực (không báo lí do trước) thì được coi như vi phạm ngày giờ công như của giáo viên và căn cứ để xếp thi đua như giáo viên.

- Vào lúc 10h30' sáng thứ 6 hàng tuần hội ý Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng, CT Công đoàn và Bí thư đoàn thanh niên CSHCM để đánh giá hoạt động tuần qua và kế hoạch nhiệm vụ cho tuần tới (Thảo chủ trì).

- Dự giờ thăm lớp theo quy định của Sở GD ĐT, theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các công việc theo nhiệm vụ đã được phân công và nhiệm vụ đột xuất do hiệu trưởng phân công.

- Ngoài những ngày trực, các Phó hiệu trưởng đến trường theo giờ hành chính. Nếu nghỉ trực phải có xin phép và nhờ người trực thay.

            Trên đây là Lịch trực và nhiệm vụ cụ thể của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca thực hiện từ ngày Ký. Ngoài ra, khi có nhiệm vụ khác hoặc nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng phân công. Văn bản có hiệu lực từ ngày ký./.

 

Nơi gửi:                                                                                                                     

- Công bố trên trang Website;                      

- Bảng hoạt động chuyên môn nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lưu Ngọc Nhung

 

 

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA - NĂM HỌC 2016 – 2017

 

            Căn cứ theo Kế hoạch công tác của Ban giám hiệu trường Mầm non Sơn Ca năm học 2016 – 2017;

            Căn cứ theo tình hình thực tế công tác của Ban giám hiệu nhà trường.

            Hiệu trưởng nhà trường thông báo

Tháng 2/ 2017

Đồng chí Đặng Thị Giang và đồng chí Đoàn Tuyết Hồng đi chấm thi GVMN dạy giỏi cấp thị xã năm học 2016 – 2017 bắt đầu từ ngày 16/2/2017 đến hết ngày 28/2/2017 theo sự phân công nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

Hiệu trưởng nhà trường  phân công lịch trưc từ 16/2/2017 đến hết ngày 28/2/2017 như sau:

Đồng chí Lưu Ngọc Nhung và đồng chí Bùi Thị Lan ngoài lịch trực và nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch công tác năm 2016-2017, ngày 15/8/2016.

  • Đồng chí Bùi Thị Lan sẽ trực thay theo lịch được phân của đồng chí Đoàn Thị Tuyết Hồng 
  • Đồng chí Lưu Ngọc Nhung sẽ trực thay theo lịch của đồng chí Đặng Thị Giang

 

Nơi nhận:

- Website của trường;

- Bảng hoạt động chuyên môn.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lưu Ngọc Nhung