Asset Publisher

Kế hoạch phân công giảng dạy ứng dụng PHTM Tổ CM2

Kế hoạch phân công giảng dạy ứng dụng PHTM Tổ CM2


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

     Số: 01 /TB/KH-TCM2

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
     
 
 

          Mạo khê, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ỨNG DỤNG PHTM TỔ MG 4 TUỔI

Năm học 2017-2018

 

             Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của nhà trường

            Căn cứ vào kế hoạch số 76/KH-TrMN ngày 13/9/2017 " V/v triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh năm học 2017 – 2018" của trường MN Sơn Ca.

             Căn cứ vào tình hình thực tế của từng lớp học

           Tổ chuyên môn 2 xây dựng kế hoạch cho giáo viên thực hiện các tiết học có ứng dụng vào phòng học thông minh như sau:

I: Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:

            - Góp phần thực hiện đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện theo nghị quyết trung ương 8, từng bước đổi mới phương tiện dạy - học hiện nay trong nhà trường.

            - Triền khai mô hình phòng học thông minh giúp cho giáo viên, học sinh trong nhà trường nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo CNTT, kỹ năng tìm kiếm dữ liệu, tài nguyên trên internet, kỹ năng làm việc theo nhóm; có khả năng tối ưu các thiết bị dạy học điện tử, kỹ thuật số với nội dung đa phương tiện.

2. Mục tiêu cụ thể:

            - Cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường có khả năng sử dụng thành thạo máy tính nhằm phát huy tối đa tính ưu việt của các thiết bị dạy học điện tử, kĩ thuật số hiện đại.

            - Giáo viên và học sinh có nhu cầu và thói quen tích cực nâng cao trình độ công nghệ thông tin, tham gia tra cứu thông tin trên internet cũng như nghiên cứu để ứng dụng CNTT.

            - Giáo viên có thể quản lý được học sinh thông qua bục giảng thông minh

- Nâng cao hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa giáo viên và học sinh từ đó hiệu quả công tác dạy - học từng bước nâng lên.

II. Kế hoạch giảng dạy ứng dụng PHTM vào các hoạt động dạy:

Tháng

Ngày thực hiện

Người thực hiện

    Ghi chú

 

 

 

 

 

 

10/2017

3/10

18/10

Nguyễn Thị kim Tuyết

 

4/10

20/10

Vũ Thị Vân Anh

 

6/10

17/10

Đào Thu Phương

 

10/10

25/10

Nguyễn Thị Thúy Liên

 

11/10

27/10

Nguyễn Thị Thoan

 

13/10

24/10

Kiều Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

11/2017

01/11

15/11

Đào Thu Phương

 

02/11

17/11

Nguyễn Thị kim Tuyết

 

03/11

14/11

Vũ Thị Vân Anh

 

7/11

22/11

Nguyễn Thị Thoan

 

8/11

24/11

Kiều Thị Hiền

 

10/11

21/11

Nguyễn Thị Thúy Liên

 

 

 

 

 

 

 

12/2017

5/12

20/12

Vũ Thị Vân Anh

 

6/12

19/12

Đào Thu Phương

 

8/12

22/12

Nguyễn Thị kim Tuyết

 

12/12

27/12

Kiều Thị Hiền

 

 

13/12

22/12

Nguyễn Thị Thúy Liên

 

 

15/12

26/12

Nguyễn Thị Thoan

 

 

 

 

 

 

 

1/2018

02/01

17/01

Nguyễn Thị kim Tuyết

 

03/01

19/01

Vũ Thị Vân Anh

 

05/01

16/01

Đào Thu Phương

 

09/01

25/01

Nguyễn Thị Thoan

 

10/01

26/01

Kiều Thị Hiền

 

 

12/01

23/01

Nguyễn Thị Thúy Liên

 

 

 

 

 

 

 

02/2018

01/02

Nguyễn Thị kim Tuyết

 

02/02

Vũ Thị Vân Anh

 

05/02

Đào Thu Phương

 

06/02

Nguyễn Thị Thúy Liên

 

07/02

Nguyễn Thị Thoan

 

08/02

Kiều Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

03/2018

06/3

23/3

Vũ Thị Vân Anh

 

07/3

20/3

Đào Thu Phương

 

09/3

21/3

Nguyễn Thị kim Tuyết

 

13/3

28/3

Kiều Thị Hiền

 

 

14/3

27/3

Nguyễn Thị Thúy Liên

 

 

16/3

30/3

Nguyễn Thị Thoan

 

 

 

 

 

 

04/2018

03/4

20/4

Đào Thu Phương

 

04/4

18/4

Nguyễn Thị kim Tuyết

 

05/4

17/4

Vũ Thị Vân Anh

 

10/4

25/4

Nguyễn Thị Thoan

 

11/4

27/4

Kiều Thị Hiền

 

13/4

24/4

Nguyễn Thị Thúy Liên

 

 

 

 

 

 

 

05/2018

08/5

Vũ Thị Vân Anh

 

09/5

Đào Thu Phương

 

11/5

Nguyễn Thị Thoan

 

15/5

Kiều Thị Hiền

 

 

16/5

Nguyễn Thị Thúy Liên

 

 

18/5

Vũ Thị Vân Anh

 

            Các đồng chí trong tổ chuyên môn 2 căn cứ lịch cụ thể của tổ để xây dựng ngày học vào kế hoạch tuần của mình, và soạn duyệt, in giáo án của buổi ứng dụng đó gửi về bộ phận chuyên môn.

           Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh năm học 2017-2018 của tổ chuyên môn 2. Yêu cầu các đồng chí GV nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận

- Như kính gửi(t/h);

- LĐ trường MNSC (b/c);                                                                                              

- Lưu: VT,CNTT.

 

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

     Đặng Thị Giang

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

  TCM2

 

 

                             Đào Thu Phương