Asset Publisher

Kế hoạch dinh dưỡng - sức khỏe trẻ thơ

Kế hoạch dinh dưỡng - sức khỏe trẻ thơ

Kế hoạch hội thi " Dinh Dưỡng- Sức khỏe trẻ thơ" năm học 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                    Số: 31 /KH-MNSC

Mạo Khê, ngày 18 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng –sức khỏe trẻ thơ" cấp trường

năm học 2016 - 2017

 

 
   

Căn cứ văn bản số 227/PGD&ĐT ngày 14 /3 /2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức Hội thi " Dinh dưỡng trẻ thơ"  thị xã Đông Triều năm học 2016 – 2017.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Trường MN Sơn Ca xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng –sức khỏe trẻ thơ" cấp trường cụ thể  như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

         Tuyên truyền sâu rộng kiến thức giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ tới các bậc phụ huynh và cộng đồng.

         Nâng cao hiểu biết, góp phần thay đổi nhận thức, thái độ, thói quen sử dụng sản phẩm dinh dưỡng trong việc tổ chức hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của của giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh và cộng đồng

        Hội thi là một trong những biện pháp tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ  theo mục tiêu GDMN, đánh giá thực chất công tác quản lý, chỉ đạo của nhà trường; đánh giá quá trình chăm sóc giáo dục của nhà trường để từ đó tìm ra các giải pháp chăm sóc nuôi dưỡng có hiệu quả hơn.

        Tạo cơ hội cho trẻ mầm non được giao lưu thể hiện sự hiểu biết  kiến thức,các kỹ năng về dinh thông qua hoạt động trải nghiệm  và tự tin tham gia các hoạt động.

        Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và chăm lo sức khỏe cho trẻ tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, hạn chế tỷ lệ suy dinh dưỡng. Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ trong trường Mầm non

II. Đối tượng, số lượng đội thi.

1. Đối tượng:  Là Giáo viên, phụ huynh, trẻ mẫu giáo  NT,3-4T, 4-5 t, 5 - 6 tuổi trong nhà trường.

2. Dự kiến tổ chức:

Trong tháng 5/2017 ( sẽ có thời gian cụ thể sau)

3. Số lượng đội thi:

Hội thi gồm :   05 đội

Đội 1 : Lớp C1 +A1

Đội 2 : Lớp C2+ D1

Đội 3 : Lớp C3+ A2

Đội 4 : Lớp  B3+  B4+ B5+D3

Đội 5 : Lớp B1 + B2+ D2

Đại diện cho  mỗi đội (Mỗi đội gồm (01 giáo viên, 01 phụ huynh và 9 trẻ

III. Nội dung, hình thức và thời gian các phần thi

1. Nội dung: Gồm 03 phần:

 1.1 Phần thi: Màn chào hỏi.

 1.2 Phần thi: Hiểu biết về Dinh dưỡng trẻ em.

- Hiểu biết về Dinh dưỡng trẻ em dành cho phụ huynh

- Hiểu biết về Dinh dưỡng trẻ em dành cho giáo viên

- Phần thi kiến thức dinh đưỡng dành cho trẻ em.

+ Lựa chọn thực phẩm cho món ăn

+ Làm bánh

 1.3 Phần thi: Tiểu phẩm tuyên truyền

- Chủ đề Béo phì

-Chủ đề lựa chọn các nhóm thực phẩm

-Vệ sinh An toàn thực phẩm

-Tầm quan trọng của nguồn nước

- Vai trò dinh dưỡng đối với cơ thể của bé

2. Hình thức thể hiện: Tập thể.

3. Nội dung các phần thi:

3.1. Phần thi: Màn chào hỏi

- Giới thiệu tên đội, các thành viên trong đội, chủ đề Hội thi thông qua các loại hình nghệ thuật: Kịch, thơ ca, tấu hài, hò, vè,...

- Thời gian: Không quá 05 phút/01 đội.

3.2.  Phần thi : Hiểu biết về Dinh dưỡng trẻ em

3.2.1. Nội dung thi của giáo viên và phụ huynh, học sinh  5 đội

* Phần thi của phụ huynh: 6 điểm.

- Thể hiện hiểu biết của đội thi qua việc lựa chọn phương án trả lời đúng đối với gói có 6 câu hỏi  do BTC đặt ra.

* Phần thi của Giáo viên : 10 điểm.

- Thể hiện sự hiểu biết về dinh dưỡng của trẻ thông qua việc lựa chọn gói câu hỏi về dinh dưỡng.

* Phần thi của trẻ:

- Thể hiện hiểu biết của trẻ qua việc lựa chọn đúng các loại thực phẩm, nguyên vật liệu để chế biến món ăn quen thuộc với trẻ. Chọn thực phẩm, nguyên vật liệu để chế biến món ăn do  BTC bắt thăm

          Thời gian: Theo hiệu lệnh của BTC.

         - Phần thi làm bánh

3. Phần thi: Tiểu phẩm tuyên truyền.

- Dành cho  5  Đội

- Thông qua tiểu phẩm các đội thi thực hiện tuyên truyền kiến thức khoa học về dinh dưỡng và dinh dưỡng hợp lý đối với trẻ em độ tuổi mầm non; sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

  - Thời gian: Không quá 10 phút/01 đội.

IV. Chấm điểm và xếp hạng

1. Chấm điểm:

1.1. Phần thi: Màn chào hỏi: 10 điểm.

1.2. Phần thi: Hiểu biết về Dinh dưỡng trẻ em:  

* Phần thi của phụ huynh: 6 điểm.

* Phần thi của Giáo viên : 10 điểm.

* Phần thi của trẻ:

+ Lượt 1: Lựa chọn thực phẩm, nguyên vật liệu để chế biến món ăn do bắt thăm: 10 điểm

+ Làm bánh : Số điểm tính theo số bánh và cách trình bày . Tối đa 30 điểm

1.3. Phần thi Tiểu phẩm tuyên truyền: 10 điểm.

- Tổng điểm 3 phần thi tối đa 80 điểm.

- Các phần thi quá giờ quy định, sẽ bị trừ điểm (Mỗi phần thi quá 30 giây trừ 0,5 điểm. Trừ không quá 2 điểm ở mỗi phần thi).

2. Xếp hạng:

- Căn cứ vào kết quả của 3 phần thi để xếp hạng đội thi đạt giải nhất, giải nhì, giải ba và các giải thưởng khác theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

- Thứ tự xếp hạng và xét giải: Căn cứ tổng điểm 3 phần thi xếp giải từ cao xuống thấp, nếu tổng điểm bằng nhau thì xét thứ tự ưu tiên: Thứ nhất là phần thi Hiểu biết về Dinh dưỡng trẻ em, tiếp theo là phần thi Tiểu phẩm tuyên truyền và cuối cùng là phần thi Chào hỏi.

V. Cơ cấu giải thưởng

 Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho các đội đạt giải và các phần thi xuất sắc tại Hội thi.

- Cơ cấu trao giải cho các đội thi đạt giải: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba.

- BTC sẽ trao giải cho các nội dung đạt điểm cao và gây ấn tượng về màn Chào hỏi cho các đội thi khi tham gia Hội thi:

+ Màn chào hỏi ấn tượng nhất (01 giải);

+ Điểm cao nhất về Hiểu biết về dinh dưỡng trẻ em (01 giải);

+ Tuyên truyền về dinh dưỡng trẻ em hay nhất (01 giải).

VI. Kinh phí thực hiện:

     - Chi từ nguồn ngân sách tự chủ, hoạt động chuyên môn của nhà trường.

VII. Tổ chức thực hiện.

        1. Đối với BGH:  Lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện.

        2. Đối với giáo viên: Phối kết hợp với phụ huynh học sinh, trẻ để thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch đã được triển khai 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng của bé " cấp trường  năm học 2016 - 2017, BGH nhà trường yêu cầu CBGV,NV  triển khai đảm bảo thời gian theo đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện nễu có vướng mắc cần trao đổi trực tiếp về Bộ phận chuyên môn nhà trường để kịp thời bổ xung , điều chỉnh và thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                               

- Phòng GD&ĐT  (b/c);

- CBGV,NV ( t/h));

- Lưu: VT, CM.

 

                 KT. HIỆU TRƯỞNG

                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

              

 

                    Bùi Thị Lan