Asset Publisher

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2011 - 2012
STT Họ và Tên Ngày, tháng
,năm sinh
Năm vào ngành Trình độ CM Chức vụ Ghi chú
TC ĐH khác
1 Nguyễn Thị Bẩy 22/09/1973 1/9/1990     x   HT  
2 Bùi Thị Lan 25/09/1966 1/8/1991     x   P.HT  
3 Dương Thị Tâm 16/04/1972 19/01/1994     x   P.HT  
4 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/06/1981 1/8/2003     x   P.HT  
5 Lê Thị Hồng 18/08/1981 8/1/2004   x     GV  
6 Trần Thị Lan Hương 14/10/1968 9/5/2011 x       GV  
7 Vũ Thị Hằng 3/10/1968 8/1/1999     x   GV  
8 Trương Thị Hồng Liên 6/1/1974 1/11/2001 x       GV  
9 Đào Thị Phương 15/05/1980 15/08/2004   x     GV  
10 Nguyễn Thị Bích Liên 25/04/1968 2/2/1992 x       GV  
11 Nguyễn Ngọc Anh 2/8/1991 1/12/2011 x       GV  
12 Trần Thị Tuyền 11/8/1990 16/08/2010 x       GV  
13 Thân Thị Thảo 10/8/1986 1/10/2011 x       GV  
14 Tống Kim Hoa 1/1/1964 1/6/2001 x       GV  
15 Hoàng Thị Thu 25/02/1985 24/08/2011 x       GV  
16 Phạm Thị Phương 29/11/1983 22/09/2009 x       GV  
17 Tô Thị Hoài 23/11/1986 8/1/2008   x     GV  
18 Nguyễn Thị Kim Tuyết 2/1/1985 16/03/2010 x       GV  
19 Vũ Thị Kim Thương 7/5/1988 13/04/2009         GV  
20 Trần Thị Hường 15/01/1959 1/1/2002 x       GV  
21 Nguyễn Thị Vi 20/10/1979 8/1/2010 x       GV  
22 Đoàn Thị Minh Loan 5/11/1959 6/1/1977 x       GV  
23 Phong Thị Yến 14/09/1981 16/12/2009 x       GV  
24 Đỗ Thị Tuất 19/08/1959 9/1/1976 x       GV  
25 Nguyễn Thị Duyên 14/01/1985 1/4/2009 x       VT  
26 Nguyễn Thị Vân 6/11/1977 9/1/2009 x       Cấp dưỡng  
28 Lê Thị Kiều Loan 14/02/1987 12/4/2010 x       Cấp dưỡng  
29 Trịnh Thị Nhẫn 4/8/1986 1/10/2006 x       KT  
30 Lê Thị Thúy Ân 12/2/1985 14/04/2010 x       YTHĐ  
31 Đoàn Thị Hương Giang 27/05/1986 1/4/2009     x   HC  
32 Lê Thị Hợi 15/10/1983 6/3/2012 x       Cấp dưỡng  
                   
        HIỆU TRƯỞNG
                   
          Nguyễn Thị Bẩy