Asset Publisher

Công tác trọng tâm tháng 1/2019

Công tác trọng tâm tháng 1/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                           

                                                                                               Mạo Khê, ngày 02 tháng 1 năm 2019

 

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2019

Công tác trọng tâm:

Tổ chức Sơ kết học kỳ I

Tổ chức  Hoạt động trải nghiệm tại  làng Quê Yên Đức: nhóm lớp 4-5 tuổi, 5-6 tuổi

Thực hiễn trải nghiệm " Chợ tết quê em" trong toàn trường

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02-31

Làm tốt công tác phát triển giáo dục, dui trì sĩ sỗ trẻ ra lớp dạt chuyên cần trên 95%

BGH+ GV

 

02/1/2019

Triển khai hoạt động chuyên môn tuần 17-20

BGH+TTCM+GV

 

03/1

Tổ hoạt động trải nghiệm làng Quê Yên Đức nhóm lớp 4-5 tuổi, 5-6 tuổi

BGH+GV+HS

 

10-12

Tổ chức sơ kết học kì I

BGH+TTCM +GV

 

18-25

Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra công tác bán trú

BGH+GV

 

31

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 1

BGH +GV+NV

 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                             Lưu Ngọc Nhung