Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 8/2017

Chương trình công tác tháng 8/2017

Thông báo
Chương trình công tác tháng 8/2017 của BGH trường Mầm non Sơn ca


Lịch công tác tháng 8/ 2017

 

  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIÊU

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :……/TB-TrMN

Mạo Khê, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017

 

 1 – Trọng tâm:

 - Tổ chức các hoạt động chiêu sinh học sinh trong toàn trường

- Tổ chức trang trí các nhóm lớp, làm đồ dùng đồ chơi

 -Xây dựng kế hoạch nhà trường, kế hoạch giáo dục năm học, kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần, ngày.

-Xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón năm học mới

2 – Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Bộ phận thực hiện

14/8

- Chiêu sinh học sinh

CBGV-NV trường

15-20/8

- Xây dựng kế hoạch nhà trường, kế hoạch giáo dục

BGH+ TT, GVcốt cán

20-25/8

- Tổ chức kiểm tra công tác trang trí sắp xếp lớp

BGH, TT, Tổ phó chuyên môn

25-27/8

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo csvc, tập văn nghệ chào mừng ngày lễ khai giảng

BGH +GVHS

27-30/8

-Tổ chức công tác lao động xung quanh trường lớp  

- Ngoài lịch công tác nêu trên, BGH nhà trường, các đoàn thể, các bộ phận sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của cấp trên./.

 

Nơi nhận:

- Trang web của trường;

- BGH,CĐ;

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lưu Ngọc Nhung