Asset Publisher

-Phân công nhiệm vụ năm học

-Phân công nhiệm vụ năm học


DANH SÁCH

Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Sơn Ca

Năm học 2017 – 2018

Danh sách kèm theo QĐ sô…../QĐ-TrMN, ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường MN Sơn Ca)

STT

HỌ TÊN

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng Bí thư chi bộ

 

 

Lưu Ngọc Nhung

 1. Chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT Đông Triều, UBND phường Mạo Khê về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
 2. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ toạ các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGV, NV, học sinh trong trường.
 3. Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như

sau:

 • Tài chính, kế hoạch.
 • Các vấn đề liên quan đến học sinh (Chuyển đi, chuyển đến, chế độ…)
 • Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng.
 • Công tác thanh - kiểm tra nội bộ trường học.
 • Quản lý hồ sơ CB, GV, NV.
 • Trực tiếp ký duyệt KH của các tổ chức đoàn thể, KH chuyên môn của nhà trường; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động nhà trường.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, báo cáo, đánh giá kết quả với cấp trên.
 • Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên, ký kết các hợp đồng lao động, tiếp nhận và điều động giáo viên theo quyết định.
 • Thực hiện các chế độ chính sách, quy chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phó Hiệu trưởng

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác sau:

2.1. Quản lý và chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn:

Nhà trẻ và 3 tuổi; Chăm sóc, nuôi dưỡng

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn.
 • Quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn
 • Quản lý, kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Phụ trách phần mềm nuôi dưỡng.
 • Công tác y tế trường học.
  1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động dạy học; Lao động, vệ sinh, cảnh quan môi trường.
  2. Phụ trách cuộc vận động "Hai không"; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; "Trường học an toàn".....
  3. Chỉ đạo quản lý công tác hồ sơ và lưu trữ hồ sơ trong toàn trường (Hồ sơ nhà trường theo quy định của điều lệ trường mầm non, hồ sơ học sinh);
  4. Phụ trách, chỉ đạo các công tác khác của các nhóm lớp Nhà trẻ và 3 tuổi.
  5. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách

 

Bùi Thị Lan

(có QĐ luân chuyển công tác đến trường MN Hoa Phượng từ tháng 10/2017)

2

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải (có QĐ đến nhận công tác tại nhà trường từ tháng 10/2017)

 

 

 

khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, hoặc khi Hiệu trưởng đi vắng.

2.7. Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước phòng GD&ĐT Đông Triều, UBND phường Mạo Khê

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng

 

 

Đặng Thị Giang

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do

Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

 1. Công tác chuyên môn 4 tuổi.
 2. Công tác Công tác Giáo dục thường xuyên; Công tác KĐCLGD; kiểm tra nội bộ; CNT; Phụ trách 3 công khai.
 3. Phụ trách phần mềm EPMIS.
 4. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động ngoại khoá
 5. Phụ trách, chỉ đạo các công tác khác của các lớp 4 tuổi.
 6. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, hoặc khi Hiệu trưởng đi vắng.
 7. Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước phòng GD&ĐT Đông Triều, UBND phường Mạo Khê.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng

 

 

Đoàn Thị Tuyết Hồng

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

 1. Phụ trách chỉ đạo chuyên môn giáo dục 5 tuổi; công tác phổ cập; phụ trách VHVN-TDTT; công tác thực tập sư phạm.
 2. Công tác của các tổ chức XH khác (Đoàn, khuyến học…).
 3. Phụ trách các phong trào, hội thi do ngành, địa phương phát động
 4. Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của CB, GV, NV trong trường.
 5. Phụ trách, chỉ đạo các công tác khác của các lớp 5 tuổi.
 6. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, hoặc khi Hiệu trưởng đi vắng.
 7. Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước phòng GD&ĐT Đông Triều, UBND phường Mạo Khê.

Thực hiên công tác đƣợc ủy quyền:

Khi 01 trong 3 phó hiệu trưởng đi học hoặc đi công tác quá 01 tuần thì hiệu trưởng có thể giao công việc của thành viên đó cho phó hiệu trưởng còn lại hoặc trực tiếp nhận công việc đó.

Khi hiệu trưởng đi học hoặc đi công tác thì hiệu trưởng ủy quyền cho 01 trong 03 phó hiệu trưởng phần công việc của hiệu trưởng (Trừ phân công công tác tổ chức, công việc chủ tài khoản, nếu có giao phần việc này thì hiệu trưởng quy định cho từng sự việc, ở từng thời điểm cụ thể. Công việc cần giải quyết gấp thì liên lạc bằng điện thoại với Hiệu trưởng để đề xuất giải quyết.

Khi hiệu trưởng và một hiệu phó đi học hoặc đi công tác Thì phó hiệu trưởng còn lại phải thực hiện.

Họp giao ban công tác tuần:

 • Thực hiện vào sáng thứ 2 đầu tuần (từ 8h đến 9h)
 • Thành phần: BGH + Chủ tịch Công Đoàn + Các tổ trưởng + BTCĐ.

 

- Nội dung: Rút kinh nghiệm công tác tuần trước và triển khai kế hoạch tuần sau..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

CT Công đoàn Phạm Thị Lành

Ngoài nhiệm vụ của một GV, phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

5.1. Phụ trách và chỉ đạo các hoạt động công đoàn.

 • Xây dựng tiêu chí thi đua, kế hoạch hoạt động của công đoàn trong năm học, đảm bảo tính dân chủ tính hợp pháp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho CBGVCNV (Nghiên cứu các văn bản, thực hiện theo đúng qui định).
 • Tham mưu đề xuất ý kiến, tìm các giải pháp tốt tổ chức các hoạt động xây dựng nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  năm học. Cùng hiệu trưởng xây dựng và phân công nhiệm vụ CBGVCNV, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhà trường.
  1. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực".
  2. Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của CB, GV, NV trong trường.
  3. Trực và theo dõi quản lý các công việc khi BGH đi vắng, giải quyết các công việc được Hiệu trưởng uỷ quyền.
  4. Làm một số công việc khác khi được Hiệu truởng – Bí thư chi bộ phân công.

 

 

 

 

6

 

 

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Thị Thúy Liên

Ngoài nhiệm vụ của một GV, phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

6.1- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM

6.2- Tham gia cùng Chủ tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực".

6.3- Kết hợp cùng nhà trường tổ chức các hoạt động trong các ngày hội, ngày lễ.

6.4 - Làm một số công việc khác khi Ban giám hiệu phân công

 

 

 

7

 

 

 

Tổ trưởng CM1 Lê Thị Hồng

 • Xây dựng chương trình hoạt động của tổ, giúp giáo viên xây

dựng kế hoạch công tác chuyên môn, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 • Tổ trưởng trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, tổ chức dự giờ lên lớp của nhau để rút kinh nghiệm, tổ chức thao giảng, chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ viên.
 • Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Tổ trưởng chuyên môn quản lý sổ sinh hoạt tổ.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo chương trình, kế hoạch dạy. Hoàn thành đầy đủ và gửi lại cho BGH đúng hạn qui định các yêu cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt tổ, nội dung ôn tập, các báo cáo, hồ sơ khác.
 • Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ bệnh hoặc bận công tác.
 • Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động day học của giáo viên, học sinh.
 • Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Tổ trưởng CM2 Đào Thu Phương

 

 

 

phân công

 

9

 

Tổ phó CM1 Nguyễn T Kim Thương

 • Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và

điều hành thực hiện kế hoạch tổ.

 • Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn.
 • Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền.
 • Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công

 

10

 

Tổ phó CM2 Nguyễn Thị Tuyết

Họp tổ chuyên môn:

 • Các tổ chuyên môn sinh hoạt chiều thứ 5 tuần1, tuần 4 trong tháng để xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tuần, tháng, năm.
 • Thống nhất chương trình, bài mới, bài khó, thiết kế bài dạy đổi mới phương pháp.
 • Thảo luận và lên lớp chuyên đề, chuẩn bị đồ dùng và làm đồ dùng dạy học.
 • Chuẩn bị các lễ hội, hội thi.

Công Đoàn, Đoàn thanh niên:

 • Sinh hoạt theo điều lệ, hoặc họp kết hợp họp hội đồng nhà trường (khi tổ chức sinh hoạt trong giờ hành chính cần có kế hoạch sớm phối hợp với CM để bố trí dạy thay).

NHIỆM VỤ CHUNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

 1. Nhân viên cấp dưỡng:
  • Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoach và sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường.
  • Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nnghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường.
  • Đảm bảo an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để sảy ra ngộ độc thức ăn đối với trẻ.
  • Sử dụng,làm sổ, bảo quản sổ sách bán trú được giao theo quy định.
  • Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của bản thân và nhà trường.
  • Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

- Nắm chắc cách tính định lượng, khẩu phần ăn cho trẻ.

 • Làm tốt công tác tiếp phẩm, nhận thực phẩm tươi ngon. Thức ăn chế biến đảm bảo đúng định lượng khẩu phần ăn cho trẻ đủ chất, đủ lượng. Thay đổi món ăn theo thực đơn theo tuần, theo mùa, vệ sinh sạch sẽ. Thực hiện đồ dùng, dụng cụ chế biến thực phẩm sống, chín riêng biệt. Trong công tác nuôi dưỡng phải đảm bảo cho trẻ ăn đúng giờ, ăn chín uống sôi. Ký giao nhận thực phẩm hàng ngày cụ thể rõ ràng đúng nguyên tắc. Thực phẩm hàng ngày của cô không trùng với thực phẩm hàng ngày của trẻ. Thực hiện đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chống cháy nổ trong nhà trường.
  • Đảm bảo tuyệt đối QTCB, VSATTP và VS dụng cụ, MT kho, bếp.
  • Học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, trình độ CM, nghiệp vụ đạt trên chuẩn.
  • Không tiếp khách, hút thuốc lá, uống rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa.
  • Sau giờ làm việc phải kiểm tra tắt điện, đèn, quạt, nước và đóng cửa bàn giao BV

 

 

 

 

11

 

 

Nhân viên HC

Tổ trưởng tổ Văn phòng Nguyễn Thị Duyên

 • Thực hiện công tác văn phòng.
 • Cập nhật thông tin trên mạng, báo cáo kịp thời với Ban giám hiệu về nội dung, yêu cầu của các thông tin đó.
 • Tham mưu đầu tư nâng cấp Website và đường truyền Internet trong nhà trường, thực hiện hiệu quả hoạt động Website và hệ thống thư điện tử miền riêng.
 • Đảm bảo thông tin thông suốt giữa nhà trường với các cơ quan có liên quan. Quản lý, sử dụng con dấu đúng qui định.
 • Theo dõi, lưu giữ, chuyển giao kịp thời các công văn đi, đến theo quy định về công tác văn phòng.

 

 

 

 • Lưu giữ hồ sơ nhà trường.
 • Thủ quỹ trường.
 • Phụ trách phần mềm ePmis.
 • Hỗ trợ PHT phụ trách phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục
 • Chuẩn bị hội trường, chè nước cho hội nghị, họp cơ quan. lo cơm nước và các điều kiện khác phục vụ cho ngày hội, hội nghị.Chuẩn bị băng zôn, khẩu hiệu cho ngày hội, ngày lễ, hội nghị…
 • Chuẩn bị chè nước cho ban giám hiệu khi có khách, tham gia tiếp khách khi BGH yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên y tế Lê Thị Thúy Ân

- Quản lí chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

+ xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kì và phân loại sức khỏe cho trẻ

+ Theo dõi tình hình sức khỏe trẻ, thông báo định kì, khi cần thiết cho cha mẹ trẻ

+ Đo chiều cao cân nặng,vào biểu đồ theo dõi sự pt của trẻ

+ Thực hiện sơ, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. Phối hợp với cơ sở y tế xã trong việc chăm sóc, điều trị trẻ em mắc bệnh

+ Tham gia hướng dẫn giáo dục vệ sinh cá nhân, môi trường cho trẻ em, cùng xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý.

 • Truyền thông giáo dục sức khỏe trẻ em.
 • Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ

-Xây dựng kế hoạch, kiểm tra đảm bào an toàn thực phẩm, dinh dưỡng.

 • Phụ trách kiểm tra VSATTP của bếp ăn vào các ngày trong tuần.
 • Chiu trách nhiệm về việc cấp Giấy chứng nhận bếp ăn đạt chuẩn ATTP.
 • Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng.
 • Thực hiện Quyết định phân công của Hiệu trưởng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên kế toán Đoàn Thị Kim Ngân

 • Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác tài chính và triển khai

theo đúng quy định. Đảm bảo việc thực hiện đúng, kịp thời chế độ chính sách đối với CBGVNV và học sinh.

 • Giao dịch với ngân hàng, kho bạc, tổ tài vụ, thực hiện các công việc có liên quan đến chế độ lương, phụ cấp, BHXH, BHYT của giáo viên.
 • Lưu giữ đầy đủ hồ sơ có liên quan đến tài chính, chế độ của giáo viên trong thời gian quy định ít nhất 5 năm.
 • Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu chi: khoa học, chính xác, hợp lý, đúng luật.
 • Hàng tháng, hàng quý, năm phải đảm bảo báo cáo kịp thời về thanh quyết toán theo quy định và phải báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình thu chi tài chính của trường theo từng mục, từng khoản. Cập nhật hàng ngày về tình hình thu, chi.
 • Tham mưu cùng Hiệu trưởng về việc tu sửa mua sắm cơ sở vật chất của trường.
 • Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động liên quan đến tài chính.
 • Chịu trách nhiệm đôn đốc các khoản thu theo quy định.
 • Giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thu chi tài chính, qui chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường.
 • Hoàn thành nhiệm vụ kế toán.
 • Kiểm tra và hoàn thiện chứng từ thu chi tài chính trình Hiệu

 

 

 

trưởng phê duyệt.

 • Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên về việc thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kế toán hiện hành.
 • Phán ánh, ghi chép kịp thời, trung thực, chính xác các khoản thu chi của nhà trường. Bảo quản lưu trữ hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán gọn gàng, khoa học theo đúng thời gian quy định.
 • Là người chịu trách nhiệm hàng ngày theo dõi số trẻ ăn, tiền ăn tính cân đối, điều chỉnh ngay lượng tiền và định lượng dinh dưỡng ăn cho trẻ, quyết định loại lượng thực phẩm bổ sung. Vào sổ tính ăn, lên bảng tài chính công khai trong toàn trường và các khoản thu với phụ huynhh.
 • Báo cáo công khai số tiền thu chi hàng tháng một cách kịp thời cụ thể rõ ràng trước hiệu trưởng.
 • Đảm bảo đầy đủ các loại HSSS theo yêu cầu, tham mưu với hiệu

trưởng trong công tác công khai, sử dụng nguồn XHH và nguồn ngân sách được cấp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên bảo vệ + Lao công

 • Bảo vệ:
  • Bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của nhà trường
  • Trực bảo vệ làm việc tại phòng Y tế, theo dõi mọi hoạt động diễn biến trong ngày, nếu có khách phải chào hỏi nhẹ nhàng, hướng dẫn cụ thể cho khách. Có những vấn đề khác thường phải báo cáo BGH, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi BGH yêu cầu.
  • Truyền đạt, phản ánh đúng sự thực mọi sự việc, hoạt động của nhà trường.
  • Phục vụ kịp thời cho mọi hoạt động của nhà trường, thái độ phục vụ phải cởi mở, vui vẻ, hợp tác. Linh hoạt, chủ động trong công việc được phân công sao cho hiệu quả nhất và đúng thời gian qui định.
  • Bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của nhà trường, tài sản (xe đạp, xe máy hoặc phương tiện phục vụ đi lại khác) của giáo viên, phụ huynh, của khách đến công tác, giảng dạy, học tập tại trường. Phục vụ giao tiếp đúng tác phong của cơ quan giáo dục.
  • Không tiếp khách, hút thuốc lá, uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa.
  • Sau giờ học phải kiểm tra việc giáo viên tắt điện, đèn, quạt, nước và đóng các cửa sau khi GV bàn giao cho bảo vệ. Nếu có bất thường của các lớp, phải báo cáo ngay về BGH.
 • Lao công:
  • Thực hiện vệ sinh toàn trường (kể cả tường, trần nhà)..., quét dọn, vệ sinh sạch sẽ đồ chơi ngoài trời, sân, vườn, cổng, văn phòng, trồng và chăm sóc cây, phụ lớp (khi nhà trường cần thiết).

Nhiệm vụ chung đối với giáo viên

 • Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ.
 • Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non: Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động nuôi  dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; đánh giá và quản lí trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, đoàn thể trong thời gian  dạy hè
 • Trau rồi đạo đức,giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín nhà giáo , gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và lợi  ích chính đáng của trẻ, đoàn  kết giúp đỡ đồng nghiệp
 • Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với

 

 Text Box: gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em - Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ. Thực hiện đúng nội quy, quy tắc ứng xử của nhà trường. Đi làm đúng giờ. Không bỏ giờ, bỏ buổi trông giữ trẻ, không nhờ người khác trông thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường - Phân công giáo viên gắn với trách đối với lớp, đối với học sinh. Chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng của trẻ khi phụ huynh gửi con tại lớp, trường do mình chủ nhiệm hoặc khi được phân công trông thay theo sự điều động của nhà trường. - Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng - Thực hiện theo đúng chương trình, tuyệt đối không được dạy trẻ trước chương trình, không được dạy thêm trẻ ở nhà khi chưa được sự cấp phép của các cấp lãnh đạo, ra vào cổng trường phải khóa cổng.

*Định biên các lớp như sau:

Điểm trường

 

Tên nhóm, lớp

Số trẻ

 

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ CM

Ghi chú

(Công tác kiêm nhiệm, làm điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Hòa Bình

1

Nhóm trẻ 18 - 24 tháng - D1

14

1KT

Hoàng Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thúy

CĐ TC

 

2

Nhóm trẻ 24 – 36

tháng - D2

15

1KT

Vũ T Kim Thương

Phạm Thị Hiển

ĐH

ĐH

- Tổ phó TCM2

- HĐTV (TĐ CĐ)

3

Lớp MG 3 tuổi A1

25

Phạm Thị Thắm

Vũ Thị Hằng

ĐH

 

- PCT Công đoàn

 

4

 

Lớp MG 3 tuổi A2

 

25

Nguyễn Thị Vi Phạm Thị Lành

CĐ ĐH

 

- NTS đến hết tháng 11.2017

 PhạmT.Phượng.HDTV

 thay TS (TĐ CĐ)

 

5

 

Lớp MG 4 tuổi B1

 

26

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Nguyễn T Thúy Liên

CĐ ĐH

 • TP TCM 2
 • Bí thư chi đoàn

 

6

 

Lớp MG 4 tuổi B2

 

27

Vũ Thị Vân Anh Nguyễn Thị Thoan

TC ĐH

 • BCH Chi đoàn
 • NTS đến hết tháng 9.2017

 

7

Lớp MG 4 tuổi B3 (lớp điểm KGST)

26

Đào Thu Phương

 Kiều Thị Hiền

ĐH CĐ

 • TT TCM1
 • HĐTV (TĐ CĐ)

8

Lớp MG 5 tuổi C1

33

Trương T Hồng Liên

Phạm Thị Phương

ĐH

ĐH

 

- Thư ký ghi NQ

9

Lớp MG 5 tuổi C2

33

Tô Thị Hoài

Hoàng Thị Thu

- TB TTND

10

Lớp MG 5 tuổi C3 (lớp điểm KGST)

33

Lê Thị Hồng Phạm T Trà My

CĐ ĐH

- TT Tổ CM 1

 

11

 

Lớp MG 5 tuổi C4

 

34

Thân Thị Thu Thảo Nguyễn T Thanh Huyền

ĐH TC

 

 

 

Cộng

 • 02 nhóm:

+ 18-24 tháng: 14

+ 25 -36 tháng: 15

 • 09 lớp:

+ 2 lớp 3 tuổi: 50

+ 3 lớp 4 tuổi: 79

+ 4 lớp 5 tuổi: 133

 

 

291

 

 

22 GV

 

TC: 3

CĐ: 8 ĐH:11

 

 

Vĩnh Phú

1

Nhóm trẻ 18 – 24 tháng D3

12

Ty Thị Ba

Nguyễn Thị Bích Liên

ĐH TC

 

2

Lớp MG 3 tuổi A3

20

1KT

Nguyễn Thị Huyên

Trần Thị Lan Hương

ĐH

TC

 

 

Cộng

 • 01 nhóm:

+ 18 - 24 tháng: 12

 • 01 lớp:

32

4 GV

TC: 2

ĐH: 2

 

 

 

+ Lớp 3 tuổi: 20

 

 

 

 

 

 

Tổng

13 nhóm lớp

 • 03 nhóm trẻ:

+2(18-24 tháng): 26

+1(25-36 tháng):15

 • 11 lớp mẫu giáo:

+3 Lớp 3 tuổi: 70

+3 Lớp 4 tuổi: 79

+4 Lớp 5 tuổi: 133

 

26 GV

Trong đó:

+ BC: 10

+ HĐKXĐTH: 11

+ HĐ 1 năm: 01

+ HĐTV: 04

 

 

TC: 5

CĐ: 8 ĐH:13

 

* Chú ý:

Mọi CBGV-NV trong trường có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường Mầm non. Chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước BGH và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách, đồng thời tham mưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc được phụ trách đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quản lý và hoàn thành các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra.

Nội dung công việc được giao ở trên sẽ có sự thay đổi khi có sự biến động về tình hình  nhân sự của nhà trường (Sẽ có QĐ bổ sung).

Trên đây là phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Sơn Ca - Năm học 2017-2018, đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Nhà trường căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ để xếp loại cá nhân theo các tiêu chí thi đua năm học./.

 

Nơi nhận:

 • Phòng GD& ĐT Đông Triều(b/c);
 • Như điều 3(t/h) ;
 • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lưu Ngọc Nhung