-Phân công nhiệm vụ năm học  

Tài khoản cán bộ- giáo viên soạn giáo án trực tuyến 2017  

Tài khoản Cán bộ-giáo viên soạn duyệt giáo án trên trang giáo án -điện tử của trường, của ngành