Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Năm học 2012 - 2013

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Năm học 2012 - 2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2012 - 2013
STT Họ và Tên Ngày, tháng,năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM Chức vụ Phân công chuyên môn  Ghi chú
TC ĐH khác
1 Nguyễn Thị Bẩy 22/09/1973 01/09/1990     x   HT Phụ trách chung  
2 Bùi Thị Lan 25/09/1966 01/08/1991     x   P.HT CSVC và nuôi dưỡng  
3 Dương Thị Tâm 16/04/1972 19/01/1994     x   P.HT CM MG - phong trào  
4 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/06/1981 01/08/2003     x   P.HT CM NT-PCGD  
5 Lê Thị Hồng 18/08/1981 08/01/2004   x     GV TTTCM2-LỚP 5 TUỔI C  
6 Trần Thị Lan Hương 14/10/1968 09/05/2011 x       GV LỚP 4 TUỔI B  
7 Vũ Thị Hằng 03/10/1968 08/01/1999     x   GV CTCĐ-LỚP 5 TUỔI A  
8 Trương Thị Hồng Liên 06/01/1974 01/11/2001 x       GV TTTCM1-LỚP 4 TUỔI A  
9 Đào Thị Phương 15/05/1980 15/08/2004   x     GV LỚP 5 TUỔI B  
10 Trần Thị Tuyền 11/08/1990 16/08/2010 x       GV LỚP 5 TUỔI B  
11 Nguyễn Ngọc Anh 02/08/1991 01/12/2011 x       GV LỚP 5 TUỔI A  
12 Nguyễn Thị Bích Liên 25/04/1968 02/02/1992 x       GV LỚP 4 TUỔI D  
13 Thân Thị Thu Thảo 10/08/1986 01/10/2011 x       GV LỚP 4 TUỔI B  
14 Tống Kim Hoa 01/01/1964 01/06/2001 x       GV  Thủ quỹ - LỚP 4 TUỔI A  
15 Hoàng Thị Thu 25/02/1985 24/08/2011 x       GV LỚP MG DÂN CHỦ  
16 Phạm Thị Phương 29/11/1983 22/09/2009 x       GV LỚP 4 TUỔI B  
17 Tô Thị Hoài 23/11/1986 08/01/2008   x     GV LỚP 4 TUỔI A  
18 Nguyễn Thị Kim Tuyết 02/01/1985 16/03/2010 x       GV LỚP 4 TUỔI D  
19 Vũ Thị Kim Thương 07/05/1988 13/04/2009         GV LỚP NT ĐOÀN KẾT  
20 Trần Thị Hường 15/01/1959 01/01/2002 x       GV LỚP NT ĐOÀN KẾT  
21 Nguyễn Thị Vi 20/10/1979 08/01/2010 x       GV LỚP 4 TUỔI E  
22 Đoàn Thị Minh Loan 05/11/1959 06/01/1977 x       GV LỚP 4 TUỔI E  
23 Phong Thị Yến 14/09/1981 16/12/2009 x       GV LỚP 4 TUỔI C  
24 Đỗ Thị Tuất 19/08/1959 09/01/1976 x       GV LỚP 4 TUỔI C  
25 Nguyễn Thị Duyên 14/01/1985 01/04/2009 x       VT TTTVăn phòng  
26 Nguyễn Thị Vân 06/11/1977 09/01/2009 x       Cấp dưỡng    
27 Lê Thị Kiều Loan 14/02/1987 12/04/2010 x       Cấp dưỡng    
28 Trịnh Thị Nhẫn 04/08/1986 01/10/2006 x       KT    
29 Lê Thị Thúy Ân 12/02/1985 14/04/2010 x       YTHĐ    
30 Đoàn Thị Hương Giang 27/05/1986 01/04/2009     x   HC    
31 Lê Thị Hợi 15/10/1983 06/03/2012 x       Cấp dưỡng    
32 Nguyễn Thị Dung 26/06/1983 01/05/2007     x   GV  LỚP MG DÂN CHỦ  
33 Vũ Thị Vân Anh 29/08/1987 15/08/2012     x   GV LỚP 5 TUỔI C  
34 Nguyễn Thị Huyên  27/05/1982 01/09/2010   x     GV LỚP NHÀ TRẺ VĨNH PHÚ  
Mạo Khê, ngày 15 tháng 8 năm 2012    
HIỆU TRƯỞNG    
Nguyễn Thị Bẩy