Xuất bản thông tin

Lịch trực tết nguyên đán 2020

Lịch trực tết nguyên đán 2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MÂM NON SƠN CA

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:        /MNSC   

                  Mạo Khê, ngày 19  tháng 01 năm 2020

 

 

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngày 20/01/2020

(tức 26 tháng chạp)

Phạm Thị Phương Thảo

Nhân viên bảo vệ

Hiệu trưởng

Bảo vệ

0975680567

2

Ngày 21/01/2020

(tức 27 tháng chạp)

Nguyễn Thị Thanh Hải

Nhân viên bảo vệ

Phó Hiệu trưởng Bảo vệ

01685771822

3

Ngày 22/01/2020

(tức 28 tháng chạp)

Đặng Thị Giang

Nhân viên bảo vệ

Phó Hiệu trưởng Bảo vệ

0915220058

4

Ngày 23/01/2020

(tức 29 tháng chạp)

Hoàng Thị Xuân Thúy

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên KT

Bảo vệ

0987395311

5

  Ngày  24/01/2020

(tức 30 tết)

Nguyễn Thị Thanh Hải

Nhân viên bảo vệ

Phó Hiệu trưởng

Bảo vệ

01685771822

6

Ngày 25/01/2020

(tức 01 Tết)

Phạm Thị Phương Thảo

Nhân viên bảo vệ

Hiệu trưởng

Bảo vệ

0975680567

7

Ngày 26/01/2020

( tức mùng 02 Tết)

Đặng Thị Giang

Nhân viên bảo vệ

Phó Hiệu trưởng

Bảo vệ

0915220058

8

Ngày 27/01/2020

( tức mùng 03 Tết)

Hoàng  Thị  Xuân Thúy

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên KT

Bảo vệ

0987395311

9

Ngày 28/01/2020

(tức mùng 04 Tết)

Phạm Thị Phương Thảo

Nhân viên bảo vệ

Hiệu trưởng

Bảo vệ

0975680567

10

Ngày 29/01/2020

(tức mùng 05 Tết)

Nguyễn Thị Thanh Hải

Nhân viên bảo vệ

Phó Hiệu trưởng

Bảo vệ

01685771822

11

Ngày 30/01/2020

(tức mùng 06 Tết)

Đặng Thị Giang

Nhân viên bảo vệ

Phó Hiệu trưởng

Bảo vệ

0915220058

12

Ngày 31/02/2020

(tức mùng 07 Tết)

Hoàng Thị Xuân Thúy

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên KT

Bảo vệ

0987395311

13

Ngày 1/02/2020

(tức mùng 08 Tết)

Phạm Thị Phương Thảo

Hiệu trưởng

Bảo vệ

0975680567

14

Ngày 2/2/2020

(tức mùng 9 tết)

Đặng Thị Giang PHT 0915220058

Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị giáo viên, nhân viên báo cho Lãnh đạo Nhà trường theo lịch được phân công trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng GD&ĐT; (b/c)

- Lưu: VT.

                   HIỆU TRƯỞNG

                       (đã ký)

 

 

 

              Phạm Thị Phương Thảo