THÔNG BÁO V/v công bố công khai quyết toán các khoản thu chi năm học 2021 -2022


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN SƠN CA 

Số: 90 /TB-MNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Mạo Khê, ngày 03 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v công bố công khai quyết toán các khoản thu chi năm học 2021 -2022

 của trường Mầm non Sơn Ca

Căn cứ Thông tư số 11//2020/TT- BGDDT ngày 19/05/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục.

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo " Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo Hệ thống Giáo dục quốc dân".

Căn cứ Nghị quyết 34/2021/NQ- HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ hướng dẫn 3025/HD- SGDĐT ngày 22/10/2021 về việc " Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 34/2021/NQ- HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ kế hoạch số 200/KH - MNSC ngày 25 tháng 11 năm 2021 của của trường Mầm non Sơn Ca "V/v triển khai các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2021-2022".

Căn cứ vào tình hình thực hiện quyết toán các khoản thu chi năm học 2021- 2022 của trường Mầm non Sơn Ca.

Nhà trường thông báo công bố công khai thực hiện quyết toán các khoản thu chi năm học 2021 -2022 ( Kèm theo biểu chi tiết ngày 03/06/2022).

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở cơ quan và đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Địa điểm niêm yết:

+ Bảng tin trường Mầm non Sơn Ca.

+ Địa chỉ trang điện tử: mnsonca.dongtrieu.edu.vn

 

 

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Hội đồng trường;

- Lưu: VT, KT.          

                                                                                 

                                                                                   Phạm Thị Phương Thảo                                                            

                                               

  

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

         TRƯỜNG MN SƠN CA

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

 
 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGUỒN KHÁC

 

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

( Kèm theo Thông báo số90 /TB- MNSC ngày 03/06/2022)

 

            

 

ĐVT: đồng

 

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo

Số liệu quyết toán

 

quyết toán

được duyệt

 

A

Quyết toán thu

     

I

Tổng số thu

746.276.000

746.276.000

 

1

Thu phí, lệ phí ( Được cấp bù)

161.250.000

161.250.000

 
 

- Học phí kỳ I năm học 2021-2022 ( 215 hs được cấp miễn HP 125.000đ/tháng)

79.875.000

79.875.000

 

 

- Học phí kỳ II năm học 2021-2022 ( 217 hs được cấp miễn HP 125.000đ/tháng)

81.375.000

81.375.000

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

135.875.000

 

135.875.000

 

2.1

Tiền chăm sóc trẻ trong giờ bán trú ( mức thu bình quân 22 ngày /tháng là 120.000đ/hs

110.534.000

110.534.000

 

2.2

Tiền chăm sóc trẻ ngoài giờ bán trú ( đón sớm) mức thu bình quân 22 ngày /tháng là 55.000đ/hs

25.341.000

        25.341.000

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

449.151.000

449.151.000

 

 4.1

Tiền thưởng

 

 

 

4.2

Tiền CSSK ban đầu

 

 

 

4.3

Tiền ăn mức 23.000đ/ ngày/hs (trong đó:  CP trực tiếp cho TP và sữa là 20.000đ/ngày, chi phí gián tiếp như Ga, nước sạch, điện, đồ dùng VS là 3.000đ/ ngày)

360.718.000

360.718.000

 

4.4

Tiền cấp dưỡng mức thu bình quân 22 ngày /tháng là 90.000đ/hs

88.973.000

        88.973.000

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

746.276.000

746.276.000

 

1

Học phí năm học 2021-2022

161.250.000

161.250.000

 

 

Chi  40% chi thanh toán lương

64.500.000

64.500.000

 

 

Chi 60% chi hoạt động chuyên môn

96.750.000

96.750.000

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

135.875.000

 

135.875.000

 

2.1

Tiền chăm sóc trẻ trong giờ bán trú

        110.534.000

        110.534.000

 

 

- Chi trả tiền công cho CBQL, GV, NV ( 80%/ tổng thu)

107.673.000

     107.673.000

 

 

- Chi trả tiền hóa đơn điện tử

          650.000

650.000

 

 

- Chi nộp thuế 2%

       2.211.000

              2.211.000

 

2.2

Tiền chăm sóc trẻ trong giờ bán trú ( Đón sớm)

        25.341.000

        25.341.000

 

 

- Chi trả tiền công cho CBQL, GV, NV ( 80%/ tổng thu)

        23.852.000

        23.852.000

 

 

- Chi trả tiền điện

245.000

245.000

 

 

- Chi trả tiền nước

148.000

148.000

 

 

- Chi trả tiền VS lớp

380.000

380.000

 

 

- Chi trả tiền hóa đơn điện tử

            209.000

            209.000

 

 

- Chi nộp thuế 2%

            507.000

            507.000

 

3

Thu viện trợ

 

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

449.151.000

449.151.000

 

4.1

Tiền thưởng

 

 

 

 

- Chi thưởng tập thể bằng TM

 

 

 

 

- Chi thưởng cá nhân

 

 

 

4.2

Tiền CSSK ban đầu

 

 

 

 

- Chi mua thuốc và đồ dùng y tế

 

 

 

 4.3

Tiền ăn

360.718.000

360.718.000

 

 

- Chi trả tiền thực phẩm ( CP trực tiếp)

  

    247.865.000

  

    247.865.000

 

 

- Chi trả tiền sữa bột ( CP trực tiếp)

      68.863.000

      68.863.000

 

 

- Chi trả tiền chất đốt ( CP gián tiếp)

      34.809.000

      34.809.000

 

 

- Chi trả tiền nước sạch ( CP gián tiếp)

        2.547.000

        2.547.000

 

 

- Chi trả tiền nước điện ( CP gián tiếp)

        2.482.000

        2.482.000

 

 

- Chi trả tiền mua đồ dùng vệ sinh ( CP gián tiếp)

        4.152.000

        4.152.000

 

4.4

Tiền cấp dưỡng

88.973.000

        88.973.000

 

 

- Chi trả tiền công cấp dưỡng

88.973.000

        88.973.000

 
 

                                                  

                                               Ngày 03 tháng 06 năm 2022

 
 

                                                Thủ trưởng đơn vị

 
         

 

 

 

 

 
         
         
 

                                             Phạm Thị Phương Thảo

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu