Phân công nhiệm vụ năm học 2023-2024


PHÒNG GD & TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN SƠN CA

 

 
 
 

Số: 146/QĐ - MNSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

Mạo Khê, ngày 06 tháng 9 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

"Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên"

 Năm học 2023-2024

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

 Căn cứ Thông tư 52/BGD-ĐT ngày 30/12/2020 của bộ giáo dục và đào tạo về Điều lệ trường Mầm non.

  Căn cứ Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;

 Căn cứ Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập;

Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp Hội sư phạm nhà trường ngày 05/9/2023 và tình hình thực tế của nhà trường năm học 2023-2024.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

      Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho CBGVNV Trường mầm non Sơn Ca năm học 2023 – 2024 (có danh sách kèm theo).

      Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với công việc được giao.

      Điều 3: Toàn thể CBGVNV trong nhà trường và những người có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Nơi nhận:

  • Như điều 3                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
  • Lưu: VP                                                            

                                                    

                                                                                                           ( đã ký)

 

 

                                                                                                     Phạm Thị Phương Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBGVNV

Năm học 2023 - 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số:146 /QĐ-MNSC ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca)

 

I. PHÂN CÔNG BAN GIÁM HIỆU:

1. Hiệu trưởng: Phạm Thị Phương Thảo

+ Phụ trách chung.

+ Phụ trách các vấn đề xây dựng quy hoạch nhà trường; lập kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục.

+ Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng...

+ Phân công quản lý, đánh giá, xếp loại; khen thưởng, tiến hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy đinh...

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

+ Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn...

+ Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường...

+ Thực hiện XHH giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường với cộng đồng.

2. Phó hiệu trưởng: Đặng Thị Giang

- Phụ trách chuyên môn khối nhà trẻ, 4 tuổi. Phụ trách công tác phát triển, công tác phổ cập giáo dục, phụ trách phần mềm phổ cập.

            - Phụ trách công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phụ trách xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng bán trú trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, chỉ đạo công tác Y tế học đường vệ sinh ATTP.

            - Phụ trách công tác lao động

            - Phối hợp, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng học liệu phục vụ cho GV và các cháu.

- Ngoài nhiệm vụ trên còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nga

            - Phụ trách chuyên môn khối 3 tuổi, 5 tuổi.

         - Phụ trách cơ sở vật chất, tham mưu về công tác cơ sở vật chất của nhà trường.

-  Phụ trách các vấn đề CNTT: Bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, phòng học thông minh, đưa tin trên trang Webs của trường, đưa tin bài thông tin điện tử của ngành.

         - Xây dựng các kế hoạch Hội thi, Chuyên đề, các phong trào thi đua của trường, ngành phát động.

         - Phụ trách phần mềm kiểm định chất lượng; phần mềm phổ cập các phần mềm dạy học: Phụ trách bài giảng điện, phụ trách phần mềm Smast .

- Phụ trách  xây dựng công tác bồi dưỡng thường xuyên; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và kiểm tra nội bộ trường học.

+ Ngoài nhiệm vụ trên còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.  

II. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN:

1. Nhiệm vụ chung của

1. Giáo viên

+ Tích cực thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, về tự học, sáng tạo cho học sinh noi theo"do công đoàn Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục phát động; Tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; của ngành; của trường; của các tổ chức trong nhà trường. Có nhiệm vụ giáo dục trẻ về mọi mặt; Các quy định về đạo đức nhà giáo; Quy chế chuyên môn. Thành thạo CNTT trong dạy học; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc giáo dục của lớp mình phụ trách. Hỗ trợ nhà trường trong công tác thu tiền học sinh cùng đồng chí y tế kiêm thủ quỹ

+ Ngoài nhiệm vụ trên  còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Nhân viên

2.1. Kế toán- kiêm nhiệm Hành chính:: Làm đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho CB, GV, NV. Giúp hiệu trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính của trường; Thanh quyết toán tài chính rõ ràng theo từng quý. Chịu trách nhiệm với cấp trên trong việc thu - chi tài chính. Ngoài nhiệm vụ trên  còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

             Nhận công văn, nộp báo cáo đầy đủ kịp thời; theo dõi và vào sổ công văn đi  đến đầy đủ; kịp thời; khoa học. Đi đâu, làm gì phải có lịch ở bảng.

Câp nhật theo dõi phần mềm quản lý nhân sự, BHXH và các phần mềm trực tuyến khác, lên lịch công tác...

            Cập nhật theo dõi hồ sơ thu chi bán trú phối hợp cùng PHT, y tế, cấp dưỡng hoàn thành theo đúng quy định; Hàng ngày giám sát cùng nhận thực phẩm.

            Ngoài nhiệm vụ trên  còn thực hiện các nhiệm vụ khác do HT phân công.

            2.3. Y tế học đường- Thủ quỹ:

+ Lập kế hoạch hoạt động năm, tháng cụ thể và tổ chức thực hiện các hoạt động. Hồ sơ sổ sách phải thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn và cập nhật kịp thời.

+ Thường xuyên kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về sức khỏe cho trẻ trong quá trình học tập, vui chơi ở trường. Có đủ nước uống, nước sinh hoạt và công trình vệ sinh.

+ Tham gia tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, VSATTP, phòng tránh tai nạn thương tích, các dịch bệnh … để xây dựng trường học "Xanh - sạch - Đẹp - An toàn".

+ Xây dựng kế hoạch tham mưu cho nhà trường phối hợp với trạm y tế phường, trung tâm y tế thị xã để thực hiện tốt việc phòng chống các dịch bệnh và khám sức khỏe cho học sinh.

+  Tham gia phối hợp với giáo viên các lớp tổ chức các hoạt động về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục trong trường.

+  Kiêm nhiệm vụ thủ quỹ:  Giữ tiền mặt, cùng kế toán cập nhật các khỏa thu chi ngoài ngân sách. Thu - Chi các khoản tiền phải rõ ràng, có sổ theo dõi từng loại quỹ.  Sổ sách phải khoa học, thường xuyên cập nhật thông tin hàng ngày về việc thu - chi ghi rõ chi tiết, thu tiền phải đếm cẩn thận với người nộp, rồi mới ghi vào sổ, có chữ kí và ghi rõ tên của người nộp, nộp ngày nào thì ghi ngày đó.

+ Ngoài nhiệm vụ trên  còn thực hiện các nhiệm vụ khác do HT phân công.

2.4. Cấp dưỡng:

- Thực hiện đúng nội quy bếp ăn, chế biến theo đúng thực đơn, đảm bảo VSATTP và đảm bảo đủ số lượng từ khâu nhận đến thành phẩm thức ăn. Thực hiện các nhiệm vụ kí kết trong hợp đồng thuê khoán cấp dưỡng.

-  Ngoài nhiệm vụ trên  còn thực hiện các nhiệm vụ khác do HT phân công.

2.5. Bảo vệ:

- Thực hiện các nhiệm vụ đã kí kết trong hợp đồng lao động.

- Có trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của nhà trường, an toàn của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong nhà trường

3. Bảng phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên

  

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh  

Trình độ

Chức vụ

Phân công giảng dạy

1

Phạm Thị Phương Thảo

05/04/1983

Đại học

Hiệu trưởng

Chỉ đạo chung

2

Đặng Thị Giang

18/7/1975

Đại học

Phó HT

Phụ trách CM khối nhà trẻ, 4 tuổi, nuôi dưỡng, PCGD, xây dựng KH mua sắm bán trú, chỉ đạo công tác Y tế trường học, phụ trách lao động

3

Nguyễn Thị Nga

09/8/1975

Đại học

Phó HT

  Phụ trách CM khối 3 tuổi, 5 tuổi, CSVC, phụ trách các nội dung về CNTT, quản lý trang wed nhà trường, kiểm đinh chất lượng, phần mềm Smast, kiểm tra nội bộ, xây dựng KH Hội thi, Chuyên đề, KH Bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng đội ngũ.

 

Trương Thị Hồng Liên

06/01/1974

 

Đại học

Giáo viên

GVCN lớp

5 – 6 tuổi C1

 

Đào Thu Phương

15/05/1980

 

Đại học

Giáo viên

TPCM1

GVCN lớp

5-6 tuổi C1

 

Nguyễn Thị Thúy Liên

08/11/1989

 

Đại học

Giáo viên

GVCN lớp

5-6 tuổi C1

 

Hoàng Thị Thu

25/02/1985

 

Đại học

Giáo viên

GVCN lớp

 5-6 tuổi C2

 

Lê Thị Hồng

28/08/1981

 

Đại học

Giáo viên TTCM 1

GVCN lớp

 5-6 tuổi C2

 

Phạm Thị Phương

29/11/1983

 

Đại học

Giáo viên

GVCN lớp

 5-6 tuổi C2

 

Phạm Thị Thắm

25/06/1979

 

Đại học

Giáo viên

TPCM 2

GVCN lớp

4- 5 tuổi B1

 

Nguyễn Thị Kim Tuyết

02/01/1985

 

Cao đẳng

Giáo viên- Trưởng ban TTND

GVCN lớp

4- 5 tuổi B1

 

Nguyễn Thị Vy

20/10/1979

 

Đại học

Giáo viên

GVCN lớp

4- 5 tuổi B1

 

Tô Thị Hoài

23/11/1986

 

Đại học

Giáo viên

TTCM 2

GVCN lớp

4-5 tuổi B2

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

02/01/1992

 

Đại học

Giáo viên- TT công nghệ thông tin

GVCN lớp

4- 5 tuổi B2

 

Phạm Thị Lành

05/07/1983

Đại học

Giáo viên

GVCN lớp

3- 4 tuổi A1

 

Nguyễn Thị Thúy

20/08/1990

 

Đại học

Giáo viên

GVCN lớp

3- 4 tuổi A1

 

Nguyễn Thị Huyên

27/05/1982

 

Đại học

Giáo viên

GVCN lớp

3- 4 tuổi A2

 

Ty Thị Ba

18/07/1987

 

Đại học

Giáo viên

GVCN lớp

3-4 tuổi A2

 

Trần Thị Lan Hương

14/10/1968

 

Trung cấp

Giáo viên

GVCN nhóm trẻ

( 24-36 tháng) D1

 

Nguyễn Thị Thoan

10/04/1991

 

Đại học

Giáo viên

GVCN nhóm trẻ

 ( 24-36 tháng) D1

 

Nguyễn Thu Hà

29/08/1986

 

Cao đẳng

Giáo viên

GVCN nhóm trẻ

( 24-36 tháng) D2

 

Vũ Thị Hằng

10/03/1968

 

Đại học

Giáo viên

GVCN nhóm trẻ

( 24-36 tháng) D2

 

Vũ Thị Vân Anh

29/08/1987

 

 

Đại học

 

Giáo viên-

Bí thư CĐ

GVCN nhóm trẻ

( 24-36 tháng) D3

 

Nguyễn Thị Bích Liên

25/04/1968

 

Trung cấp

Giáo viên

GVCN nhóm trẻ

 ( 24-36 tháng) D3

 

Hoàng Thị Xuân Thúy

25/9/1985

Đại học

KT

Kế toán kiêm nhiệm hành chính

 

Trần Thị Thêm

01/7/1988

Trung cấp

Y Tế

Y tế kiêm nhiệm thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu