CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023


Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
 Chương: 622 Loại 490 Khoản 492 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
   
 
     
                                   Mạo Khê, ngày 03 tháng 04 năm 2023      
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023      
 (Kèm theo Thông báo số:    /TB- MNSC ngày 03/04/2023 của trường MN Sơn Ca)      
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;      
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ      
          Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "Về việc Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2023".      
        Trường Mầm non Sơn Ca công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023 như sau:      
        ĐV tính: Đồng      
Số
TT 
Nội dung Dự toán đầu năm 2023 Thực hiện quý I năm 2023 Thực hiện quý I/Dự toán năm (tỷ lệ %) Thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) Số liệu Quý I/2022    
1 2 3 4 5 6      
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0 0                        -        
1  Số thu phí, lệ phí       608,000,000                       -                          -        
1.1 Học phí       608,000,000 0                        -        
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0 0          
1 Chi thanh toán cho cá nhân                       -                         -            
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                       -                         -            
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 0 0                        -        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước    3,120,000,000      897,676,218 0.29                  0.93 964,651,675   66,975,457  
1 Chi quản lý hành chính     #DIV/0! #DIV/0!      
2 Nghiên cứu khoa học     #DIV/0! #DIV/0!      
3 Chi nghiệp vụ giáo dục đào tạo dạy nghề    3,120,000,000      897,676,218 0.29                  0.93 964,651,675    
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    3,120,000,000      897,676,218 0.29                  0.93 964,651,675    
a Chi thanh toán cho cá nhân    2,596,000,000      728,037,335 0.28                  1.04 699,978,359    
  Mục 6000: Tiền lương        1,446,990,000           396,191,003 0.27                  1.00                       394,466,476    
  Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng                         -   #DIV/0! #DIV/0!                                 -                 69,790,000
  Mục 6100: Phụ cấp lương           702,365,000           209,953,149 0.30                  1.07                       196,970,813    
  Mục 6200: Tiền thưởng              12,000,000                       -   0.00 #DIV/0!                                 -      
  Mục 6250: Phúc lợi tập thể              12,000,000               7,405,000 0.62                1.234                           6,000,000    
  Mục 6300: Các khoản đóng góp           422,645,000           114,488,183 0.27                  1.12                       102,541,070          (182,000,000)
  Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                        -   #DIV/0! #DIV/0!      
b Chi nghiệp vụ chuyên môn           484,000,000        137,946,083 0.29                  0.63                217,553,716    
   Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng              77,000,000        44,224,201 0.57                  0.77                  57,439,316    
   Mục 6550: Vật tư văn phòng              40,000,000   0.00                      -                      2,560,000    
   Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc              16,000,000          1,431,882 0.09                  0.81                    1,770,000    
   Mục 6650: Hội nghị              10,000,000                       -   0.00 #DIV/0!                                 -      
   Mục 6700: Công tác phí              24,000,000          1,500,000 0.06                  1.00                    1,500,000    
   Mục 6750: Chi phí thuê mướn              84,000,000        21,000,000 0.25                  1.26                  16,628,400    
   Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng.              83,000,000   0.00                      -                         137,656,000    
  Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn              60,000,000                       -   0.00 #DIV/0!      
   Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành              80,000,000        69,790,000 0.87 #DIV/0!      
  Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình              10,000,000                      -   0.00 #DIV/0!      
c Các khoản chi khác         40,000,000        31,692,800 0.79                  0.67                  47,119,600    
  Mục 7750: Chi khác              40,000,000        31,692,800 0.79                  0.67                  47,119,600    
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                             
             
                                          HIỆU TRƯỞNG      
                 
        ( Đã ký)        
                                 Phạm Thị Phương Thảo      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu