Xuất bản thông tin

Thông báo lịch công tác tháng 6/2018

Thông báo lịch công tác tháng 6/2018


Thông báo công tác trọng tâm của tháng 6/2018

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:     /KH- TrMN 

                        Mạo Khê, ngày 04 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2018

Trọng tâm:

Lịch cụ thể :

-Tổ chức công tác tiêu sinh học sinh và chăm sóc trẻ trong dịp hè

-Kiểm tra kiểm công tác chăm sóc – giáo dục trẻ của 4 nhóm lớp

-Tăng cường chủ động  phòng chống dịch bệnh mùa hè

-Hoàn thiện hồ sơ KĐCL.PCGD.

Thời gian T.1

Nội dung công việc

Người thực hiện

 4-8

Tổ chức tiêu sinh học sinh và bàn giao trẻ về các nhóm lớp

CB,GV,NV

11-15

Trực  trường, kiểm tra các nhóm lớp về công tác chăm sóc- giáo dục trẻ, sử lý văn bản

Lưu Ngọc Ngung-HT

 

18-22

Trực trường, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, tính khẩu phần ăn, sử lý văn bản

Nguyễn Thị Thanh Hải-PHT

25-29

Trực Trường, kiểm tra công tác KĐCL, PCGD, sử lý văn bản

Đặng Thị Giang-PHT

 

 

Nơi nhận:

                          HIỆU TRƯỞNG

-Website của trường;

                              (Đã ký)

-Lưu:VT

   

                           Lưu Ngọc Nhung