Xuất bản thông tin

Thông báo công tác trọng tâm của tháng 12/2017

Thông báo công tác trọng tâm của tháng 12/2017


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

       

               Số:04/KH- TrMN

                               

 Mạo Khê, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 12/2017

                                                 

Trọng tâm:

Lịch cụ thể :

  • Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường
  • Tổ chức cân đo sức khỏe  trền biểu đồ lần 2 cho trẻ
  • Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, QĐNDVN 22/12/2017

Thời gian T.12

Nội dung công việc

Người thực hiện

1-29

Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch, tỷ lệ chuyên cần

CBPTCM -

GVPTcác lớp.

1-29

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 13 - 16.

CBPTCM

11-15

Tổ chức cân, theo dõi sức khoẻ cho trẻ lần 2.

 

CBPTCM – Ytế trường học

GVPTcác lớp

18-27

Thực hiện hội thi giáo viên giỏi cấp trường

CBPTCM

28-29

Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên 2 lớp 2D3+3A1, Kiểm tra chủ đề công tác năm 2017

BKTNBTH

22/12

Tổ chức hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội NDVN 22/12.

CM+ Chi đoàn

 

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 12

BGH,CĐ,CM

Nơi nhận:                                                                                                         

- Website của trường;                                                                                                                                   - Lưu: VT.                                                                                        

 

Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

Lưu Ngọc Nhung