Xuất bản thông tin

Tài khoản cán bộ- giáo viên soạn giáo án trực tuyến 2017

Tài khoản cán bộ- giáo viên soạn giáo án trực tuyến 2017

Tài khoản Cán bộ-giáo viên soạn duyệt giáo án trên trang giáo án -điện tử của trường, của ngành

      DANH SÁCH TÀI KHOẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, TẠO TÀI KHOẢN MỚI 
Tổng số thành viên 29          
Họ và tên Stt Tài khoản truy cập Tổ chuyên môn Email Mật Khẩu (admin tạo)
trường MN SƠN CA 1 mn-sonca Admin trường 0 Nhung-1982
Lưu Ngọc Nhung 2 mn.sc.lnnhung Hiệu trưởng mn.sc.lnnhung@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Đoàn Thị Tuyết Hồng 3 mn.sc.dtthong Hiệu Phó mn.sc.dtthong@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Đặng Thị Giang 4 mn.sc.dtgiang Hiệu Phó mn.sc.dtgiang@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Bùi Thị Lan 5 mn.sc.btlan2017 Hiệu Phó mn.sc.btlan2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Lê Thị Hồng 6 mn.sc.lthong2017 Tổ trưởng mn.sc.lthong2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Nguyễn Thị Kim Tuyết 7 mn.sc.ntktuyet2017 Tổ trưởng mn.sc.ntktuyet2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Phạm Thị Lành 8 mn.sc.ptlanh2017 Giáo viên mn.sc.ptlanh2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Nguyễn Thị Vi 9 mn.sc.ntvi2017 Giáo viên mn.sc.ntvi2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Nguyễn Thị Thúy Liên 10 mn.sc.nttlien2017 Giáo viên mn.sc.nttlien2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Tô Thị Hoài 11 mn.sc.tthoai2017 Giáo viên mn.sc.tthoai2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Phạm Thị Phương 12 mn.sc.ptphuong2017 Giáo viên mn.sc.ptphuong2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Vũ Thị Kim Thương 13 mn.sc.vtkthuong2017 Giáo viên mn.sc.vtkthuong2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Trần Thị Tuyền 14 mn.sc.tttuyen2017 Giáo viên mn.sc.tttuyen2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Nguyễn Thị Huyên 15 mn.sc.nthuyen2017 Giáo viên mn.sc.nthuyen2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Thân Thị Thu Thảo 16 mn.sc.tttthao2017 Giáo viên mn.sc.tttthao2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Hoàng Thị Thu 17 mn.sc.htthu2017 Giáo viên mn.sc.htthu2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Trương Thị Hồng Liên 18 mn.sc.tthlien2017 Giáo viên mn.sc.tthlien2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Nguyễn Thị Thanh Huyền 19 mn.sc.ntthuyen2017 Giáo viên mn.sc.ntthuyen2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Phạm Thị trà My 20 mn.sc.pttmy2017 Giáo viên mn.sc.pttmy2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Ty Thị Ba 21 mn.sc.ttba2017 Giáo viên mn.sc.ttba2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Nguyễn Thị Thúy  22 mn.sc.ntthuy2017 Giáo viên mn.sc.ntthuy2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Vũ Thị Vân Anh 23 mn.sc.vtvanh2018 Giáo viên mn.sc.vtvanh2018@dongtrieu.edu.vn SONCA2018
Phạm Thị Thắm  24 mn.sc.pttham2017 Giáo viên mn.sc.pttham2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Hoàng Thị Thu Hà 25 mn.sc.httha2017 Giáo viên mn.sc.httha2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Tổ chuyên môn 1 26 mn.sc.tcm1 Giáo viên   SONCA2017
Tổ chuyên môn 2 27 mn.sc.tcm2 Giáo viên   SONCA2017
Nguyễn Thị Thoan 28 mn.sc.ntthoan2017 Giáo viên mn.sc.ntthoan2017@dongtrieu.edu.vn SONCA2017
Nguyễn Thanh Huyền 29 mn.sc.nthuyen Giáo viên mn.sc.nthuyen@dongtrieu.edu.vn SONCA2017