Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 22/09/2017

Tài chính công khai ngày 22/09/2017


           Tổng số trẻ báo ăn : 271 trẻ

 • Điểm trung tâm : 254 trẻ
 • Điểm lẻ : 17 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 15.000đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.065.000đ
 • Điểm trung tâm : 3.810.000đ
 • Điểm lẻ : 255.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.065.000đ
 • Điểm trung tâm : 3.810.000đ
 • Điểm lẻ : 255.000đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ