Xuất bản thông tin

Quy chế phối kết hợp giữa CĐCS và nhà trường năm học 2016-2017

Quy chế phối kết hợp giữa CĐCS và nhà trường năm học 2016-2017


QUYẾT ĐỊNH
ban hành Qui chế phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn
năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN SƠM CA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Số:  57  /QĐ-TrMNSC

Đông Triều, ngày  22  tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ban hành Qui chế phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn

năm học 2016 - 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN SƠN CA

          Căn cứ Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG ĐOÀN;

          Căn cứ Thông tư số: 08/TT-LB ngày 19 tháng 05 năm 1987 của Bộ GD&ĐT qui định phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn giáo dục các cấp trong ngành giáo dục;

          Căn cứ công văn số 7891/LTPGD&ĐT-CĐGD ngày 08/9/2016 của phòng GD&ĐT, Công đoàn ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều v/v tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, giáo viên, lao động năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Điều lệ trường trường  MN ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số số : 59/QĐ-UB ngày 01 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Triều về việc  thành lập tách trường MNSC;

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Qui chế phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn năm học 2016 - 2017 của trườNg MN Sơn Ca.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế đã ban hành kèm theo Quyết định Số: 57/QĐ-TrMN ngày 22 tháng 9  năm 2016

            Điều 3. Bộ phận hành chính tổng hợp, các tổ chuyên môn, cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại trường và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                   

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Công đoàn ngành GD (b/c);

- Các đoàn thể nhà trường (t//h);

- Như Điều 3 (thực hiện);

-Lưu:VT.

                  HIỆU TRƯỞNG

                       ( Đã ký)

 

                           Lưu Ngọc Nhung

 

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN SƠN CA

 

Số: 58  /KH-Tr MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  

                  Đông Triều, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC 

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN 

Năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG ĐOÀN;

Căn cứ Thông tư số: 8/TT-LB ngày 19 tháng 05 năm 1987 của Bộ GD&ĐT qui định phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn giáo dục các cấp trong ngành giáo dục;

          Căn cứ công văn số 7891/LTPGD&ĐT-CĐGD ngày 08/9/2016 của phòng GD&ĐT, Công đoàn ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều v/v tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, giáo viên, lao động năm học 2016 – 2017;

Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ nămhọc 2016 - 2017;

Căn cứ vào kế hoạch công tác chuyênmôn nhà trường và kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2016 - 2017;

Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế tạiđơn vị,

BGH trường MN Sơn Ca  và BCH Công đoàn cơ sở thống nhất xây dựng Quychế phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

I. Một số nội dung kế hoạch chung:

1. Mối quan hệ công tác giữa chínhquyền và Công đoàn dựa trên cơ sở: Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, cùng với chính quyền chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đại diện và tập hợp đoàn viên lao động tham gia quản lý cơ quan, phát huy quyền dân chủ, thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người CB-GV-VC-LĐ, xây dựng đơn vị và Công đoàn cơ sở trong sạch, vững mạnh.

2. Quan hệ giữa chính quyền với Công đoàn là quan hệ hợp tác, tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức. BGH khi thực hiện chức năng quản lý của mình có liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích của CB-GV-VC-LĐ nhất thiết phải có sự phối hợp bàn bạc với BCH Công đoàn cơ sở.

3. Hiệu trưởng khi xây dựng chương trình, kế hoạch từng tháng – học kỳ - năm học của đơn vị cần gửi trước văn bản dự thảo kế hoạch công tác cho BCH Công đoàn cơ sở nghiên cứu và chuẩn bị đóng góp ý kiến.

4. BGH phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị CBCC hàng năm vào đầu năm học cần phải đảm bảo quy trình tổ chức từ tổ chuyên môn trở lên; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCC theo chức năng của mỗi tổ chức.

5. BGH phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở chỉ đạo quá trình thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng quy chế dân chủ của đơn vị và phát huy ý thức trách nhiệm của từng thành viên trong đơn vị.Công khai việc bố trí sử dụng lao động, chọn (cử, bầu) tổ chuyên môn; thăm dò ý kiến bổ nhiệm CBQL theo quy định và hướng dẫn của cấp trên.

6.  Chính quyền và Công đoàn có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành đến từng cán bộ giáo viên, công nhân viên.

II. Trách nhiệm của chính quyền:

1. BGH có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua của đơn vị phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tế. Sau khi bàn bạc với Công đoàn, BGH quyết định mục tiêu, nội dung, chế độ khen thưởng và phối hợp với Công đoàn sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tíchxuất sắc.

2. Vào đầu năm học tổ chức phát động và đăng ký thi đua tập thể và cá nhân thông qua Hội nghị CBCC.

3. Hiệu trưởng phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng quy hoạch cán bộ Công đoàn cùng với việc xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý.

4. Hiệu trưởng có trách nhiệm cung cấp các phương tiện làm việc tùy theo khả năng  kinh phí của đơn vị hàng năm, hỗ trợ cho Công đoàn một số kinh phí cho hoạt động phong trào.

5.  Cán bộ Công đoàn khi được Công đoàn cấp trên triệu tập dự Hội nghị, Hội thảo, tập huấn, Đại hội….chính quyền phải tạo điều kiện sắp xếp bố trí thời gian và thanh toán công tác phí theo Quychế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

7. Chủ tịch và ủy viên BCH Công đoàn cơ sở được dành một số thời gian để làm công tác Công đoàn.

III. Trách nhiệm của Công đoàn:

1. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm vận động đoàn viên lao động đăng ký thi đua, tích cực hưởng ứng và tham gia cáccuộc vận động, các phong trào thi đua của đơn vị và của ngành.

2.  Công đoàn được tham gia cáchội đồng: Thi đua khen thưởng và kỷ luật, xét nâng bậc lương, tuyển dụng lao động.

3. BCH Công đoàn ra quyết định công nhận và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban TTND theo hướng dẫn của Thanh tra Nhà nước.

4. Ban chấp hành Công đoàn có trách nhiệm động viên đoàn viên lao động tích cực tham gia các hoạt động VHVN-TDTT,kết hợp với chính quyền tổ chức cho CB-GV-VC-LĐ đi tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các hội thảo, chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa xã hội cho CB-GV-VC-LĐ. Thăm hỏi, động viên đoàn viên lúc ốm đau, hoạn nạn.

5. BCH Công đoàn triển khai các Nghị quyết, chủ trương của Công đoàn cấp trên; vận động đoàn viên lao động tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tương thân tương ái và các cuộc vận động lớn của ngành.

6. Định kỳ hàng năm Công đoàn tổ chức sơ kết, đánh giá xếp loại giáo viên, lấy ý kiến góp ý phê bình và đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo quy định.

IV. Lề lối làm việc:

1. Công đoàn được tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của chính quyền, sơ kết, tổng kết.

2. BGH được mời tham gia các Hội nghị định kỳ của BCH Công đoàn để thông báo những chủ trương công tác lớn của ngành và góp ý kiến cho hoạt động Công đoàn.

3. Khi giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của CB-GV-VC-LĐ thì BGH phải bàn bạc,trao đổi với Công đoàn trước khi quyết định để đảm bảo các vấn đề giải quyết được dân chủ, công khai, công bằng và xác đáng.

V. Tổ chức thực hiện:

Quy chế này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB-GV-VC-LĐ và đăng tải trên bảng thông tin của nhà trường. Quy chế có thể được sửa đổi cho phù hợp với tình hình đơn vị khi được bàn bạc, thống nhất giữa chính quyền và BCH Công đoàn./.

T/M BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

                 CHỦ TỊCH         
                 (  Đã ký)

 

 

 

                        Vũ Thị Hằng

                    T/M BAN GIÁM HIỆU 

                    HIỆU TRƯỞNG
                           ( Đã ký)

 

 

 

                  Lưu Ngọc Nhung