Xuất bản thông tin

Phân công chuyên môn Năm học 2014-2015

Phân công chuyên môn Năm học 2014-2015


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2014-2015

 

 

STT

Họ và Tên

Ngày, tháng,năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ

Chức vụ

Phân công chuyên môn

1

Lưu Ngọc Nhung

22.10.1982

01/07/2000

ĐH

HT

Phụ trách chung

2

Bùi Thị Lan

25/09/1966

01/08/1991

ĐH

P.HT

CM NT,CSVC và ND

3

Đoàn Thị Tuyết Hồng

02/10/1982

01/09/2007

ĐH

P.HT

CM MG 5 tuổi - PCGD-Phong trào

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

27/06/1981

01/08/2003

ĐH

P.HT

CM 3-4 Tuổi - CNTT

5

Lê Thị Hồng

18/08/1981

08/01/2004

GV

TTTCM-Dạy lớp 5 tuổi C

6

Phạm Thị Phương

29/11/1983

22/9/2009

ĐH

GV

Dạy lớp 5 tuổi C

7

 

Vũ Thị Hằng

 

03/10/1968

 

08/01/1999

 

ĐH

GV

Dạy lớp 5 tuổi A

8

Trần Thị Tuyền

11/08/1990

16/08/2010

ĐH

GV

Dạy lớp 5 tuổi A

9

Trương Thị Hồng Liên

06/01/1974

01/11/2001

ĐH

GV

TPCM-Dạy lớp 5 tuổi B

10

Nguyễn Thi Huyên

27/05/1982

01/09/2010

GV

Dạy lớp 5 tuổi B

11

 

Đào Thu Phương

15/5/1980

1/8/1980

GV

Dạy lớp 4 tuổi A

12

Hoàng Thị Thu

25/02/1985

24/08/2011

GV

Dạy lớp 4 tuổi A

13

Nguyễn Thị Kim Tuyết

02/01/1985

16/03/2010

GV

TTCM-Dạy lớp 4 tuổi B

 

14

 

Nguyễn T.Thanh Huyền

02/01/1992

01/12/2012

TC

GV

Dạy lớp 4 tuổi B

15

    Phong Thị Yến

14/09/1981

16/12/2009

GV

TPCM-GV 4Tuổi C

16

Nguyễn Thị Thoan

10/04/1991

15/08/2013

TC

GV

Dạy lớp 4 tuổi C

17

Tô Thị Hoài

23/11/1986

08/01/2008

GV

Dạy lớp 4 tuổi D

18

Nguyễn T. Thuý Liên

8/11/1989

2011

GV

Dạy lớp 4 tuổi D

 

19

Vũ Thị Vân Anh

29/08/1987

15/08/2012

TC

GV

Dạy lớp 3 tuổi A

 

20

Trần Thị lan Hương

14/10/1968

09/5/2011

TC

GV

Dạy lớp 3 tuổi A

21

Nguyễn Thị Vi

20/10/1979

08/01/2010

GV

Dạy lớp 3 tuổi B

22

Nguyễn Thị Bích Liên

25/04/1968

02/02/1992

TC

GV

Dạy lớp 3 tuổi B

23

Đoàn Thị Minh Loan

05/11/1959

06/01/1977

TC

GV

Dạy lớp NT A

24

Vũ Thị Kim Thương

07/05/1988

13/04/2009

ĐH

GV

TTCM-Dạy NT A

25

Nguyễn Thị Thúy

20/8/1990

09/2013

TC

GV

Dạy NT A

26

Ty Thị Ba

10/01/1987

16/10/2012

TC

GV

Dạy NT A

27

Tống Kim Hoa

01/01/1964

01/06/2001

SC

GV

NT B

29

Thân Thị Thu Thảo

10/08/1986

01/10/2011

TC

GV

Dạy lớp NT C

30

Phạm Trà My

01/01/1993

15/08/2013

TC

GV

Dạy lớp NT C

31

Nguyễn Thị Duyên

14/01/1985

01/04/2009

TC

NV

TTTVăn phòng

32

Lê Thị Hợi

15/10/1983

06/03/2012

TC

NV

Cấp dưỡng

33

Lê Thị Kiều Loan

14/02/1987

12/04/2010

TC

NV

Cấp dưỡng

34

Trịnh Thị Nhẫn

04/08/1986

01/10/2006

TC

NV

TP tổ Văn phòng

 

             Mạo Khê, ngày 01 tháng 9 năm 2014

 

                        HIỆU TRƯỞNG

                           ( Đã ký)

 

 

                      Lưu Ngọc Nhung