Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013- 2014

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013- 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2013 -  2014

 

STT

Họ và Tên

Ngày, tháng,năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ

Chức vụ

Phân công chuyên môn

Ghi chú

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Bẩy

22/09/1973

01/09/1990

ĐH

HT

Phụ trách chung

 

 

2

Bùi Thị Lan

25/09/1966

01/08/1991

ĐH

P.HT

CSVC và nuôi dưỡng

 

 

3

Dương Thị Tâm

16/04/1972

19/01/1994

ĐH

P.HT

CM MG 4,5 tuổi, phong trào

 

 

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

27/06/1981

01/08/2003

ĐH

P.HT

CM NT,3tuôi-PCGD

 

 

5

Lê Thị Hồng

18/08/1981

08/01/2004

GV

TTTCM

Dạy lớp 5 tuổi C

 

 

6

Trần Thị Lan Hương

14/10/1968

09/05/2011

TC

GV

Dạy lớp 5 tuổi C

 

 

7

Vũ Thị Hằng

03/10/1968

08/01/1999

ĐH

GV

CTCĐ

Dạy lớp 5 tuổi A

 

 

8

Trương Thị Hồng Liên

06/01/1974

01/11/2001

ĐH

GV

TPCM

Dạy lớp 5 tuổi B

 

 

9

Đào Thị Phương

15/05/1980

15/08/2004

GV

BTCĐ

Dạy lớp 4 tuổi A

 

 

10

Trần Thị Tuyền

11/08/1990

16/08/2010

ĐH

GV

Dạy lớp 5 tuổi D

 

 

11

Nguyễn T Thanh Huyền

02/01/1992

01/12/2012

TC

GV

Dạy lớp 4 tuổi B

 

 

12

Nguyễn Thị Bích Liên

25/04/1968

02/02/1992

TC

GV

Dạy lớp 4 tuổi D

 

 

13

Thân Thị Thu Thảo

10/08/1986

01/10/2011

TC

GV

Dạy lớp 3 tuổi A

 

 

14

Tống Kim Hoa

01/01/1964

01/06/2001

SC

GV

CD - Dạy lớp 4 tuổi A

 

 

15

Hoàng Thị Thu

25/02/1985

24/08/2011

GV

Dạy lớp 4 tuổi A

 

 

16

Phạm Thị Phương

29/11/1983

22/09/2009

ĐH

GV

Dạy lớp 5 tuổi A

 

 

17

Tô Thị Hoài

23/11/1986

08/01/2008

GV

Dạy lớp 5 tuổi D

 

 

18

Nguyễn Thị Kim Tuyết

02/01/1985

16/03/2010

GV

TTCM

Dạy lớp 4 tuổi D

 

 

19

Vũ Thị Kim Thương

07/05/1988

13/04/2009

ĐH

GV

TTCM

Dạy NT B

 

 

20

Trần Thị Hường

15/01/1959

01/01/2002

TC

GV

Dạy NT B

 

 

21

Nguyễn Thị Vi

20/10/1979

08/01/2010

GV

TPCM

Dạy lớp 3 tuổi B

 

 

22

Đoàn Thị Minh Loan

05/11/1959

06/01/1977

TC

GV

Dạy lớp 3 tuổi B

 

 

23

Phong Thị Yến

14/09/1981

16/12/2009

GV

TPCM

Dạy lớp 4 tuổi C

 

 

24

Đỗ Thị Tuất

19/08/1959

09/01/1976

TC

GV

Dạy NT A

 

 

25

Ty Thị Ba

10/01/1987

16/10/2012

TC

GV

Dạy NT A

 

 

26

Nguyễn Thị Dung

26/06/1983

01/05/2007

TC

GV

Dạy lớp 4 tuổi A

 

 

27

Vũ Thị Vân Anh

29/08/1987

15/08/2012

TC

GV

Dạy lớp 4 tuổi B

 

 

28

Nguyễn Thị Huyên 

27/05/1982

01/09/2010

GV

Dạy lớp 5 tuổi B

 

 

29

Phạm Trà My

01/01/1993

15/08/2013

TC

GV

Dạy lớp 4 tuổi B

 

 

30

Nguyễn Thị Thoan

10/04/1991

15/08/2013

TC

GV

Dạy lớp 4 tuổi C

 

 

31

Nguyễn Thị Duyên

14/01/1985

01/04/2009

TC

NV

TTTVăn phòng

 

 

32

Nguyễn Thị Vân

06/11/1977

09/01/2009

TC

NV

Cấp dưỡng

 

 

33

Lê Thị Kiều Loan

14/02/1987

12/04/2010

TC

NV

Cấp dưỡng

 

 

34

Trịnh Thị Nhẫn

04/08/1986

01/10/2006

TC

NV

TP tổ Văn phòng

 

 

35

Lê Thị Thúy Ân

12/02/1985

14/04/2010

TC

NV

YTCD

 

 

36

Đoàn T Hương Giang

27/05/1986

01/04/2009

ĐH

NV

HC – Thủ quỹ

 

 

37

Lê Thị Hợi

15/10/1983

06/03/2012

TC

NV

Cấp dưỡng

 

 

                     

 

                                                                         Mạo Khê, ngày 05 tháng 9 năm 2013

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    Nguyễn Thị Bẩy