Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH SOẠN GIÁO ÁN ONLINE

KẾ HOẠCH SOẠN GIÁO ÁN ONLINE

Kế hoạch soạn giáo án online năm học 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Số : 35/KH-TrMN

                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mạo khê, ngày 01  tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thí điểm hình thức soạn, duyệt giáo án trên hệ thống online

Năm học 2016-2017

 

          Căn cứ vào kế hoạch số 763/KH-PGD&ĐT ngày 27/10 năm 2015 về việc phê duyệt đề án triển khai hình thức soạn và phê duyệt giáo án online trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều;

Căn cứ vào công văn số 925/PGD&ĐT –CNTT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017.

          Căn cứ theo hiện trạng và tình hình thực tế của trường. Trường triển khai kế hoạch thí điểm hình thức soạn, duyệt giáo án qua hệ thống online trên nền tảng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành, năm học 2016-2017. Cụ thể như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu.

          1.1. Mục đích:

          - Tiếp tục hoàn thiện, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành đã tiến hành khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 10/2016.

          - Thay thế cách làm truyền thống từ trước đến nay là: Giáo viên soạn giáo án  chuyển cho tổ trưởng chuyên môn kiểm duyệt trước khi đến lớp và trả lại giáo án cho giáo viên (GV chỉnh sửa cho phù hợp với kiến thức, phương pháp của tiết dạy, …) việc giáo viên sử dụng giáo án để lên lớp, cách làm trên chưa tiết kiệm được nhiều về mặt thời gian, chi phí. Hệ thống soạn, duyệt giáo án online được áp dụng sẽ hỗ trợ được việc soạn và duyệt giáo án "ở mọi lúc, mọi nơi".

          - Hệ thống soạn, duyệt online được triển khai sẽ làm thay đổi được từ lối làm truyền thống sang hiện đại ở một số điểm sau:

          + Giảm tải thời gian trong việc chuyển giáo án tới người tổ trưởng ký duyệt;

          + Đảm bảo khâu lưu trữ được giáo án trên cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành, ứng dụng triệt để được công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy;

          + Đỡ tốn kém về chi phí in ấn (nếu phải chỉnh sửa nhiều lần);

          + Đảm bảo triển khai đồng bộ mẫu giáo án trong toàn ngành;

          1.2. Yêu cầu:

          - Nhà trường phải đảm bảo được thực hiện việc soạn giáo án thống nhất theo một khung mẫu theo chung, đúng với quy định chuyên môn  mầm non.

          - Giáo án phải được lưu trữ vào kho dữ liệu của cá nhân, đảm bảo được việc chuyển cho tổ trưởng phê duyệt giáo án trước khi đến lớp, hạn chế được việc duyệt giáo án lên lớp mang tính hình thức.

          - Ban giám hiệu nhà trường; Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra được giáo án của tất cả các giáo viên trong nhà trường bất kỳ nơi nào và lúc nào (khi cần).

          2. Nội dung, hình thức triển khai.

          2.1. Phạm vi triển khai:

Nhà trường triển khai thí điểm hình thức soạn, duyệt giáo án online trên nền tảng của cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của trường  ở các đồng chí cán bộ, giáo viên trong trường  (có danh sách kèm theo)  trong năm học 2016-2017.

          2.2. Công tác tuyên truyền:

          - Nhà trường căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học về công nghệ thông tin của cấp học để tuyên truyền việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

          - Tuyên truyền sâu rộng ích lợi của việc soạn, duyệt giáo án online cụ thể ở các mảng liên quan như: tiết kiệm được về thời gian chuyển duyệt giáo án; đỡ tốn kém về kinh phí in ấn (khi phải chỉnh sửa); đảm bảo thực hiện được khung mẫu giáo án quy định thống nhất chung trong toàn ngành; giáo án được lưu trữ trên kho tài nguyên của cá nhân và của toàn ngành.

          - Người soạn, trình duyệt và người duyệt có thể làm việc được ở mọi nơi, mọi lúc.

          2.3. Đăng ký thực hiện:

          Trên cơ sở dữ liệu thông tin của  nhà trường  báo cáo về phòng GD&ĐT, hình thức sau:

          - Mức độ 1: Đăng ký việc soạn, duyệt giáo án nhưng vẫn phải thực hiện việc in ấn giáo án phục vụ giảng dạy.

            Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường triển khai cho cán bộ, giáo viên đăng ký thí điểm mô hình trên. ( có danh sách kèm theo). Kì I là 14 đồng chí cốt cán, kì II nhân rộng ra 22 đồng chí giáo viên.

          Đối với những giáo viên không thực hiện việc đăng ký soạn, duyệt trên hệ thống online (do trình độ công nghệ thông tin không đáp ứng được) vẫn thực hiện việc soạn giáo án trên giấy. Nhà trường căn cứ vào thực tế để xây dựng kế hoạch, (đây cũng là một tiêu chí để đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên toàn trường).

          4. Tổ chức thực hiện

          4.1. Đối với nhà trường:

          -Bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tập huấn lại cách soạn duyệt trên hệ thống online.( ngày tập huấn có lịch kèm theo)

          -Trường đã triển khai cho giáo viên đã đăng ký thực hiện soạn duyệt theo mẫu có sẵn trên hệ thống  online ( Gồm 14 đồng chí có danh sách kèm theo kỳ I, kỳ II là 22 đồng chí), còn 3 đồng chí giáo viên vẫn soạn trên máy  như cũ.

          - Xây dựng kế hoạch có quy định cụ thể việc tiến hành soạn và duyệt triển khai mô hình trên phù hợp với thực tiễn tại đơn vị.

          - Trên cơ sở thực tiễn,  có 2 tổ chuyên môn 1 do đồng chí Lê Thị Hồng làm tổ trưởng, Tổ chuyên môn 2 là đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyết  chịu trách nhiệm duyệt giáo án của tổ mình : các đồng chí  giáo viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm soạn duyệt từ ngày 1/10/2016.

          - Trường xây dựng kế hoạch. Gửi 01 bản kế hoạch có xác nhận của nhà trường về bộ phận chuyên môn  mầm non. Gửi bản mềm về bộ phận công nghệ thông tin theo địa chỉ email cntt@dongtrieu.edu.vn.

          - Ban giám hiệu tiếp tục nâng cao trình độ ứng dụng CNTT trong giảng dạy; tạo ra được kho dữ liệu riêng cho trường; hỗ trợ các tổ trưởng chuyên môn trong công tác kiểm tra, phê duyệt giáo án; hỗ trợ dạy và học "mọi lúc mọi nơi".

          - Cuối mỗi học kỳ, và cuối năm ngày 20/05/2017 tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm cho mô hình thí điểm trên tại đơn vị (đánh giá rõ ưu nhược điểm, những thuận lợi khó khăn, đề xuất phương hướng của đơn vị trong những năm học tiếp theo), gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT trước ngày 25 /5/2017 .

          4.2. Đối với giáo viên:

          - Thực hiện soạn giáo án đúng nội dung, chương trình quy định, chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung giáo án.

          - Được tập huấn sử dụng các công cụ CNTT phù hợp với yêu cầu của cấp học; thành thạo trong việc xây dựng các giáo án điện tử; giúp cho việc thiết kế bài giảng thuận tiện phù hợp với chương trình đào tạo của từng đối tượng người học; tạo kho dữ liệu cho riêng mình, chia sẻ giáo án, bài giảng cho đồng nghiệp; thừa hưởng những bài giảng được thiết kế chuyên nghiệp và đã được đánh giá, kiểm duyệt; tạo ra mặt bằng kiến thức chung tốt cho các giáo viên.

          Trên đây là toàn bộ kế hoạch  trường mầm non Sơn Ca triển khai thí điểm việc soạn, duyệt giáo án online trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, yêu cầu các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành. ./. nếu có vướng mắc gì xin liên hệ về bộ phận chuyên môn theo số điện thoại: 0915220058.

 

Nơi nhận:

                          KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi:

                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, CM, CNTT

 

 

                                Đặng Thị Giang