Xuất bản thông tin

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2013 -  2014

STT

Họ và Tên

Ngày, tháng

Năm vào ngành

Trình độ CM

Chức vụ

Ghi chú

 

,năm sinh

TC

ĐH

khác

 

1

Nguyễn Thị Bẩy

22/09/1973

1/9/1990

 

 

x

 

HT

 

 

2

Bùi Thị Lan

25/09/1966

1/8/1991

 

 

x

 

P.HT

 

 

3

Đoàn Thị Tuyết Hồng

02/8/1982

01/9/2007

 

 

x

 

P.HT

 

 

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

27/06/1981

1/8/2003

 

 

x

 

P.HT

 

 

5

Lê Thị Hồng

18/08/1981

8/1/2004

 

x

 

 

GV

 

 

6

Trần Thị Lan Hương

14/10/1968

9/5/2011

x

 

 

 

GV

 

 

7

Vũ Thị Hằng

3/10/1968

8/1/1999

 

 

x

 

GV

 

 

8

Trương Thị Hồng Liên

6/1/1974

1/11/2001

x

 

 

 

GV

 

 

9

Đào Thị Phương

15/05/1980

15/08/2004

 

x

 

 

GV

 

 

10

Nguyễn Thị Bích Liên

25/04/1968

2/2/1992

x

 

 

 

GV

 

 

11

Nguyễn Thị Huyên

 27/5/1982

1/9/2010

 

x

 

 

GV

 

 

12

Trần Thị Tuyền

11/8/1990

16/08/2010

x

 

 

 

GV

 

 

13

Thân Thị Thảo

10/8/1986

1/10/2011

x

 

 

 

GV

 

 

14

Tống Kim Hoa

1/1/1964

1/6/2001

x

 

 

 

GV

 

 

15

Hoàng Thị Thu

25/02/1985

24/08/2011

 

 

 

GV

 

 

16

Phạm Thị Phương

29/11/1983

22/09/2009

x

 

 

 

GV

 

 

17

Tô Thị Hoài

23/11/1986

8/1/2008

 

x

 

 

GV

 

 

18

Nguyễn Thị Kim Tuyết

2/1/1985

16/03/2010

 

 

 

GV

 

 

19

Vũ Thị Kim Thương

7/5/1988

13/04/2009

 x

 

 

 

GV

 

 

20

Trần Thị Hường

15/01/1959

1/1/2002

x

 

 

 

GV

 

 

21

Nguyễn Thị Vi

20/10/1979

8/1/2010

 

 x

 

 

GV

 

 

22

Đoàn Thị Minh Loan

5/11/1959

6/1/1977

x

 

 

 

GV

 

 

23

Phong Thị Yến

14/09/1981

16/12/2009

 

 x

 

 

GV

 

 

24

Đỗ Thị Tuất

19/08/1959

9/1/1976

x

 

 

 

GV

 

 

25

Nguyễn Thị Duyên

14/01/1985

1/4/2009

x

 

 

 

VT

 

 

26

Nguyễn Thị Vân

6/11/1977

9/1/2009

x

 

 

 

Cấp dưỡng

 

 

27

Lê Thị Kiều Loan

14/02/1987

12/4/2010

x

 

 

 

Cấp dưỡng

 

 

28

Trịnh Thị Nhẫn

4/8/1986

1/10/2006

x

 

 

 

KT

 

 

29

Lê Thị Thúy Ân

12/2/1985

14/04/2010

x

 

 

 

YTHĐ

 

 

30

Vũ Thị Vân Anh

 29/8/1987

15/8/2012

x

 

 

 

GV

 

 

31

Ty Thị Ba

 18/7/1987

16/10/2012

x

 

 

 

GV

 

 

32

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 02/7/1992

1/11/2012

x

 

 

 

GV

 

 

33

Nguyễn Thị Thúy Liên

 08/11/1989

25/8/2011

 

 

 

GV

 

 

34

Nguyễn Thị Thoan

10/4/1991

15/8/2013

x

 

 

 

GV

 

 

35

Phạm Thị Trà My

01/01/1993

15/8/2013

x

 

 

 

GV

 

 

36

Đoàn Thị Hương Giang

27/05/1986

1/4/2009

 

 

x

 

HC

 

 

37

Lê Thị Hợi

15/10/1983

6/3/2012

x

 

 

 

Cấp dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bẩy