Xuất bản thông tin

Danh sách đội ngũ CB-GV-NV năm học 2016-2017

Danh sách đội ngũ CB-GV-NV năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU   DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG MN SƠN CA   (Tính đến hết tháng 11 năm 2016)
 
 
   
 
           
 
   
 
 
STT Họ và tên Ngày, tháng
năm sinh
Trình
độ
Chuyên môn Đảng viên Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Giáo viên Nhiệm vụ
được phân công
Ghi chú
Kế toán Hành chính Y tế Cô nuôi  
1 2 3 4   5 6 7 8 24 25 26 27 28 29
I Biên chế:
1 Lưu Ngọc Nhung 22/10/1982 ĐH GDMN x x                
2 Bùi Thị Lan 25/09/1966 ĐH GDMN x   x              
3 Đoàn Thị Tuyết Hồng 02/08/1982 ĐH GDMN x   x              
4 Đặng Thị Giang 18/07/1975 ĐH GDMN x   x              
5 Lê Thị Hồng 28/08/1981 GDMN x     x            
6 Nguyễn Thị Kim Tuyết 02/01/1985 GDMN x     x            
7 Đào Thu Phương 15/05/1980 GDMN x     x            
8 Nguyễn Thị Vi 20/10/1979 GDMN x     x            
9 Vũ Thị Hằng 10/03/1968 ĐH   x     x            
10 Nguyễn Thị Bích Liên 25/04/1968 TC         x            
11 Trương Thị Hồng Liên 06/01/1974 ĐH   x     x            
12 Trần Thị Lan Hương 14/10/1968 TC         x            
13 Phạm Thị Lành 05/07/1983 ĐH   x     x            
14 Đoàn Thị Kim Ngân 02/12/1980 ĐH           x          
15 Nguyễn Thị Duyên 14/01/1985 ĐH Kế toán x         x        
16 Lê Thị Thúy Ân 12/02/1985 TC ĐDĐK x           x      
                             
Cộng       13 1 3 9 1 1 1 0    
II Hợp đồng không xác định thời hạn:
1 Tô Thị Hoài 23/11/1986 GDMN x     x            
2 Phạm Thị Phương 29/11/1983 ĐH GDMN x     x            
3 Vũ Thị Kim Thương 07/05/1988 ĐH GDMN x     x           TS T11/2016
4 Nguyễn Thị Huyên 27/05/1982 GDMN x     x            
5 Hoàng Thị Thu 25/02/1985 GDMN       x            
6 Thân Thị Thu Thảo 10/08/1986 TC GDMN       x            
7 Nguyễn Thị Thúy Liên 08/11/1989 GDMN       x            
8 Ty Thị Ba 18/07/1987 ĐH GDMN       x            
9 Trần Thị Tuyền 11/08/1990 ĐH GDMN x     x            
10 Nguyễn Thị Thanh Huyền 02/01/1992 TC GDMN       x            
11 Nguyễn Thị Thoan 10/04/1991 TC GDMN       x            
12 Vũ Thị Vân Anh 29/08/1987 TC GDMN       x            
13 Nguyễn Thị Thúy 20/08/1990 TC GDMN       x            
14 Phạm Thị Trà My 01/01/1993 TC GDMN       x            
15 Lê Thị Kiều Loan 14/12/1987 TC Nấu ăn               x    
16 Lê Thị Hợi 15/03/1983 TC Nấu ăn               x    
                             
Cộng       5 0 0 14 0 0 0 2    
III Hợp đồng 1 năm:
1 Hoàng Thị Thu Hà 16/11/1993 TC GDMN       x           TS T11/2016
2 Nguyễn Thanh Huyền 12/01/1994 TC GDMN       x            
                             
Cộng       0 0 0 2 0 0 0 0    
IV Hợp đồng mùa vụ (3 tháng):
1 Phạm Thị Hiển 05/05/1993 GDMN       x            
2 Hoàng Thị Thùy Linh 15/07/1996 TC GDMN               x    
3 Bùi Thị Huyền 10/09/1993 TC GDMN               x    
                             
Cộng       0 0 0 1 0 0 0 2    
                             
          Mạo Khê, ngày 30 tháng 11 năm 2016  
          HIỆU TRƯỞNG  
             
           
           
           
           
           
          Lưu Ngọc Nhung