Xuất bản thông tin

Công tác trọng tâm tháng 10/2019

Công tác trọng tâm tháng 10/2019


Công tác trọng tâm tháng 10/2019

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN SƠN CA

Số: 102 /TBMNSC

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mạo Khê, ngày 01  tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 10 - 2019

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức Hội nghị CBVCLĐ năm học 2019-2020

- Tổ chức Hội thi nữ công gia tránh chào mừng ngày 20/10

- Kiểm tra toàn diện 2 nhóm lớp

-Tổ chức tệc fupfee cho trẻ

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

3/10/2019

Tổ chức Hội nghị CB,VC,GVLĐ năm học 2019-2020

CB,GV,NVLĐ

01-30/10

Tổ chức các hoạt động chuyên môn tuần 4-8 theo thời khóa biểu

TTCM, GV các lớp

10/10

Tổ chức tiệc fupfee cho trẻ

GV+NV+HS

18/10

Tổ chức Hội thi nữ công gia tránh

GV nữ công nhà trường

24-25/10

Kiểm tra toàn diện

BGH+TTCM

30/10

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10

BGH+GV+NV

 

Nơi nhận: 

                     Q. Hiệu trưởng

-CBGVNV trường(t/h);

 

-Cổng TTĐT Trường;

 

-Lưu VT.

                      Đặng Thị Giang