Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 07/9/2018

Công khai tài chính ngày 07/9/2018


           Tổng số trẻ báo ăn : 223  trẻ

 • Điểm trung tâm : 204 trẻ
 • Điểm lẻ : 19 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ :3.679.500đ
 • Điểm trung tâm : 3.366.000
 • Đểm lẻ : 313.500đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.679.500đ
 • Điểm trung tâm 3.366.000đ
 • Điểm lẻ : 313.500đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ